Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Recyclen > Mineralen

Mineralen

amineralen.jpg

Attero verwerkt mineraal afval. Daarbij worden drie activiteiten onderscheiden: puinrecycling, grondreiniging en storten.

Puinrecycling
Puin, afkomstig van sloopwerken wordt verwerkt tot granulaten in verschillende korrelgroottes. Deze worden gebruikt als funderingsmateriaal in de wegenbouw of als grindvervanger in de betonmortel- en betonwarenindustrie. Door middel van diverse methoden wordt verontreinigde bodem gereinigd en verwerkt tot herbruikbare grond, zand en bouwstoffen.

Grondreiniging
Veel bodems, zoals in het geval van bijvoorbeeld voormalige stortplaatsen en illegale dempingen, bevatten materialen die na bewerking kunnen worden hergebruikt.
Door sanering, reiniging en sortering kunnen we het volume onbruikbare bodem fors verminderen en het vrijkomende afval opwaarderen tot herbruikbare materialen.

Bij de extractieve reiniging wordt een eindproduct vervaardigd welke voldoet aan de eisen die worden gesteld aan aanvul- en ophoogzand en zelfs aan de eisen voor zand-voor-zandbed. Het zand wordt veelvuldig gebruikt als funderingslaag voor nieuw aan te leggen bestratingen.

Bij droge grondreiniging wordt bodem ontdaan van voornamelijk grove bestanddelen. Deze fysische verontreiniging wordt gescheiden in herbruikbare bouwstoffen, mogelijk brandbare delen en afvalstoffen. Het grondaandeel wordt gereinigd tot herbruikbare grond en kan na bewerking uitstekend worden toegepast in onder meer geluidswallen, verontdiepingen en andere grootschalige bodemtoepassingen.