Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Storten

Storten

 Attero heeft vier operationele stortplaatsen: bij Landgraaf (Limburg), Tilburg (Brabant), Wijster (Drenthe) en Wilp (Gelderland). Op deze stortlocaties kunnen we de komende decennia nog op milieuverantwoorde wijze specifieke afvalstromen storten. Het gaat dan om stoffen die niet hergebruikt, gecomposteerd of verbrand kunnen worden, zoals verontreinigde grond, asbest, slib en onverwerkbare residuen uit scheidings- en industriële processen. In het afgelopen decennium is er steeds minder afval gestort door de overgang naar verbranden voor energieproductie en de toename van het hergebruik van uit afval teruggewonnen grondstoffen

Beheer en nazorg

Attero beheert naast de vier operationele stortplaatsen een groot aantal gesloten stortplaatsen. Dat betekent dat wij vrijkomend afvalwater opvangen en zuiveren, het stortgas winnen en zorgen voor een milieuverantwoord gebruik ervan. Tot het beheer behoort ook het onderhoud van de gasopvang- en onttrekkingssystemen, van de verschillende afdeklagen en van het groen, de wandel- en fietspaden en de ontsluitingswegen. Verder richten onze werkzaamheden zich op vergunningverplichtingen (zoals controle en rapportage) en het opstellen en actualiseren van diverse (nazorg)plannen. Wij hechten veel waarde aan gebiedsontwikkeling rond onze locaties en stemmen onze plannen af met lokale en provinciale overheden en omwonenden.

Regels

Voor het storten van afvalstoffen bestaan strenge regels die wettelijk vastliggen in het zogeheten Stortbesluit. De regels zijn opgesteld om het milieu te beschermen en om te zorgen voor een veilige en controleerbare verwerking. In de loop der tijd veranderen inzicht en kennis, en daarmee ook regels. Attero is betrokken bij de proef ‘Duurzaam stortbeheer’ van het ministerie van I&M. Voor meer informatie klik hier.

beheer_-_kopie.jpg