Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Storten > Beheer en nazorg
foto_147__original.jpg

Beheer en nazorg

Het beheer van stortplaatsen, de uitvoering van vergunningsverplichtingen, het organiseren van afdekprojecten en het opstellen en actualiseren van diverse nazorgplannen behoren ook tot onze taken. Volgens de wet (het Stortbesluit) is er sprake van eeuwigdurende nazorg. Dat betekent dat wij tot in lengte van jaren alle noodzakelijk aangebrachte voorzieningen moeten controleren en onderhouden. Hierover rapporteren wij aan de provincie. Als deel van deze taken zorgen we voor onderafdichting en bovenafdichting en voor de opvang van vervuild water en de zuivering ervan. Naast deze uitvoerende taken zijn wij verplicht voor iedere stortplaats een nazorgfonds op te zetten. Dit fonds moet voldoende middelen bevatten om het eeuwigdurende onderhoud te kunnen bekostigen.

Nadat we de stortplaats in overeenstemming met de vergunning en wettelijke voorschriften hebben afgewerkt, onderzoekt de betreffende provincie als vergunningverlener of aan alle voorwaarden is voldaan. Is dat het geval, dan verstrekt de provincie een zogeheten 'Sluitingsverklaring' en wordt de stortplaats inclusief het bijbehorende nazorgfonds aan de provincie overgedragen. De stortplaats komt daarmee in de zogeheten nazorg. De provincie neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor de voormalige stoprtplaats over van Attero en bepaalt wie in deze fase het beheer en onderhoud gaat uitvoeren.

foto_564__original.jpg

Gas

In het stort zitten van nature bacteriën die organisch afval afbreken. Bij dit proces ontstaat gas. Dat bestaat voor meer dan de helft uit methaan. Al onze stortplaatsen zijn voorzien van gasonttrekkingssystemen om te voorkomen dat het als broeikasgas ongecontroleerd naar de atmosfeer ontwijkt. We vangen het vrijkomende gas op in buizen of gangen en transporteren het naar een speciaal station. Het gas wordt gebruikt in motoren die er elektriciteit mee produceren of we werken het gas op tot een duurzaam gas van aardgaskwaliteit zoals in Wijster, Nuenen en Tilburg: groen gas.