Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Bedrijfsprofiel > Corporate Governance > Corporate Governance
BW20100331110450.jpg

Corporate Governance

Aandelen

De vennootschap kent uitsluitend aandelen op naam. De aandelen zijn alleen vrij verhandelbaar tussen partijen die aan de statutaire kwaliteitseis voldoen (Artikel 3.5 statuten; publiekrechtelijk aandeelhouderschap). Er zijn geen opties toegekend en er is geen optieregeling. Er zijn geen aandelen toegekend aan leden van het bestuur, noch aan leden van de Raad van Commissarissen. Er worden geen aandelen gehouden door leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Attero kent geen institutionele beleggers als aandeelhouder. Er zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven en voor zover bekend is er geen voornemen tot uitgifte van certificaten.

De best practices II.2.3, II.2.4 t/m II.2.7, III.7.1 en III.7.2, IV.1.1, IV.1.2, IV.1.7, IV.3.1 t/m IV.3.4, IV.3.11, IV.3.13, IV.4.1 t/m IV.4.3 en de principes zoals vermeld onder III.8, VI.2 zijn niet van toepassing.

Bestuur

De vennootschap heeft een zogenaamd structuurregime, met een Raad van Commissarissen. Zoals in de statuten in artikel 27 is bepaald, heeft de vennootschap een aandeelhouderscommissie. In aanvulling op de Code vindt regelmatig overleg plaats met de aandeelhouderscommissie.

Bestuur en bezoldiging

In afwijking tot de best practice II.1.3 sub b. is er geen gedragscode, maar zijn vier kernwaarden vastgesteld waaraan bestuur en management zich hebben gecommitteerd: duurzaam, innovatief, betrouwbaar, klantgericht. De vennootschap kent geen ‘one-tier’-bestuursstructuur. Hoofdstuk III.8 van de Code is niet van toepassing.

Raad van Commissarissen

In afwijking tot best practice III.3.5 waar een maximum zittingsduur van 12 jaar (drie termijnen van 4 jaar) geldt, is bij Attero Holding NV de maximale zittingsduur volgens de statuten (artikel 22 lid 4) voor een commissaris 8 jaar (twee termijnen van 4 jaar). In afwijking van het principe III.5 waar de Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Selectie- en Benoemingscommissie worden genoemd, zijn voor Attero Holding NV twee kerncommissies ingesteld, te weten een Auditcommissie en een gecombineerde Remuneratie- en Selectiecommissie. De beperkte omvang van het bestuur van de vennootschap en de sterke samenhang tussen de taakstelling van de Remuneratiecommissie en Selectie- en Benoemingscommissie maken combinatie van beiden mogelijk en wenselijk.

Audit

Op grond van de beperkte omvang van de door de vennootschap gedreven onderneming hebben bestuur en Raad van Commissarissen, na advies van de Auditcommissie, besloten om geen interne auditor aan te stellen. Principe en best practices V.3.1 t/m V.3.3 worden daarom niet toegepast.

Terug naar vorige pagina