Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Nieuws > Standpunten > Algemeen stortbeleid
20071014-0050.jpg

Algemeen stortbeleid

Korte omschrijving

Storten is maatschappelijk gezien de minst gewenste vorm van afvalverwijdering. Niettemin blijft een stortvoorziening noodzakelijk voor een verantwoord afvalbeheer, denk aan niet-reinigbare grond en asbesthoudende stromen naast een tijdelijke opslagfunctie voor te recyclen of te verbranden afvalstromen.

Standpunt

Attero vindt dat stortplaatsen daarom een nuttige functie vervullen en dat deze functie zelfstandig en kostendekkend moet kunnen bestaan. Een door de overheid vast te stellen minimum storttarief is één van de instrumenten waarmee dit bereikt kan worden.

Wanneer een stortplaats vol is, dient deze op een milieuverantwoorde wijze te worden gesloten. Dit betekent dat de stortplaats wordt afgedekt gebaseerd op de ervaringen die met de pilot projecten 'duurzaam storten' worden opgedaan en wel in een overzichtelijke periode tot de formele sluitingsverklaring op basis van landelijk geldende randvoorwaarden. Bij dit laatste horen ook de financieel te maken afspraken.

Financiële aspecten

Voor een verantwoord beheer van een stortplaats moeten voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn, ook al is de omvang van de te storten stroom afval zeer gering. Het mag dan ook duidelijk zijn, dat een kostendekkende exploitatie een veel eisende opgave is. Attero pleit daarom voor het instellen van een door de Rijksoverheid vast te stellen, uniform minimum storttarief zoals dit tot eind 2007 onder de Wet Milieubeheer mogelijk was. Tevens hoopt Attero op positieve resultaten uit de diverse pilot proeven naar duurzaam storten, waarmee de omvang van nazorgfondsen op een lager niveau gebracht kan worden zonder de omgeving en latere generaties met een ongewenste erfenis op te zadelen. De eeuwigdurende nazorg dient in dit verband beperkt te blijven tot het moment van de Sluitingsverklaring. Vanaf dan geldt: “wie betaalt, bepaalt”.

stortplaats_edit.jpg

Duurzaam storten

Dit wordt als alternatief gezien voor de huidige werkwijze met eeuwigdurende nazorg. Attero staat positief tegenover duurzaam storten onder de aanname dat deze methode milieuhygiënisch minimaal gelijkwaardig is aan traditioneel storten. Attero wil voor bestaande 'oude' stortplaatsen nagaan of toepassing van de werkwijze van duurzaam storten leidt tot het gewenste effect en of dit verduurzamen financieel haalbaar is.

Onderzoek bij oude stortlocaties heeft duidelijk gemaakt dat de gevolgen voor het milieu van de meeste stortplaatsen dankzij natuurlijke processen zeer beperkt zijn. Tijdens het project 'duurzaam storten' hebben we bij Attero geleerd hoe processen in stortplaatsen te beïnvloeden zijn. We verwachten dan ook dat het beoogde doel haalbaar is volgens de methode duurzaam storten bij bestaande stortplaatsen.