Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > CO2-prestatieladder > Deelname aan initiatieven > Voorbeelden van initiatieven
tanken-3-klein.jpg

Voorbeelden van initiatieven

Project 1

Naam: Inzicht in CO2-effecten van afvalverwerking
Omschrijving: Attero heeft, in samenwerking met diverse gemeenten, is een model ontwikkeld waarmee gemeenten de CO2-balans van afvalverwerking inzichtelijk kunnen maken. De toepassing van recyclingsproducten leidt tot besparing van grondstoffen, energieverbruik en het vastleggen van CO2. Dit is bijvoorbeeld uitgebreid uitgezocht voor gft-compost. Attero heeft, naast compost, actief onderzoek laten doen naar de CO2-baten van verwerking van kunststoffen en hout. Het uiteindelijke model, genaamd CO2-Inzicht, is via de website van Attero toegankelijk. Klik hier voor meer informatie.

Project 2

Naam: Bevordering gescheiden inzameling GFT-afval
Omschrijving: Attero informeert gemeentes over de CO2-reductie in relatie met het inzamelen van gft-afval. Hiermee probeert zij te bereiken dat gemeenten actief meer gft-afval gescheiden gaan inzamelen. De CO2-reductie die hiermee bereikt wordt, wordt gecommuniceerd aan de betreffende gemeente. De systematiek die Attero hanteert wordt door een externe partij geverifieerd. Het
onderliggende CO2-model wordt in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven en diverse branchegenoten ontwikkeld.

Ook is er een onderzoek gestart door de Vereniging Afvalbedrijven  naar “Gft-inzameling omhoog: meer inzamelen in hoogbouw”. Dit startdocu­ment is een verkenning naar de mogelijkheden voor gemeenten om succesvol gft in te zamelen in de hoogbouw.

Attero werkt als lid van de VA en als grootste composteerder van Nederland mee aan de dit onderzoek en is voorstander van het intensiveren van de gescheiden inzameling van gft.

Project 3

Naam: Rijden op groen gas
Omschrijving: In samenwerking met CNG-net biedt Attero klimaatneutraal rijden op groen gas aan. Het door een gemeente geleverde organisch afval kan worden omgezet in biogas, opgewerkt tot groen gas en geïnjecteerd in het aardgasnet. CNG Net zorgt ervoor dat het groen gas kan worden getankt. Rijden op groen gas is vrijwel klimaatneutraal en erg voordelig. De uitstoot van CO2 neemt met zeker driekwart af en emissies van fijnstof en stikstofoxiden zijn er nagenoeg niet.

project 4

Naam: CADoS
Onder de naam ‘Cellulose Assisted Dewatering of Sludge’(CADoS) is op de RWZI Ulrum in Groningen een demonstratieproject gestart. Met behulp van een nieuwe zeeftechniek wordt de grondstof cellulose – afkomstig van toiletpapier - uit het water gefilterd. De cellulose wordt vervolgens ingezet om water uit het zuiveringsslib te halen. Het zeefgoed dat overblijft kan worden omgezet in groene energie of bioplastic. De verwachting is dat deze aangepaste wijze van zuiveren kosten bespaart en leidt tot een lagere milieubelasting, waaronder een reductie van de CO2-emissie.
De nieuwe manier van zuiveren levert ten opzichte van de huidige manier van slibontwatering een grote besparing op in het verbruik van energie en chemicaliën en maakt het zuiveringsproces eenvoudiger. Daarnaast is er veel minder slibtransport nodig, omdat het slib beter wordt ontwaterd met als uiteindelijk resultaat een kostenbesparing en een lagere belasting van het milieu (beperking transportbewegingen).
Het product dat overblijft na ontwatering (zeefgoed met een hoog cellulosegehalte) is van grote waarde voor afvalverwerkers. Dit zeefgoed is te gebruiken voor de productie van biogas (vervanging fossiel brandstof) en biedt ook mogelijkheden voor verdere verwerking tot hoogwaardiger grondstoffen, zoals board of bioplastics.
Eind 2017 denken de partijen de gestelde doelen wat betreft kostenbesparing, lager chemicaliëngebruik, terugdringen van zuiveringsslib en het vergroten van het groene energie potentieel te hebben gerealiseerd.

Samenwerkende partijen: Waterschap Noorderzijlvest (lanching customer), Brightwork B.V., Attero, Rijksuniversiteit Groningen, Center of Expertise Watertechnology en Wetterskip Fryslan. Elk van de partijen heeft een praktisch en financieel aandeel in het project.