Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Verantwoordelijkheid > Gedragscode voor leveranciers
gedragscode-attero.png

Gedragscode voor leveranciers

Duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klant­gericht. Dat zijn de vier kernwaarden die Attero BV en de daaraan gelieerde vennoot­schappen de richting wijzen bij hun dagelijks handelen. Deze kernwaarden zijn onder meer opgenomen in de Beleidsverklaring van Attero.

De kernwaarde duurzaam beperkt zich niet tot zorg en aandacht voor het milieu. Duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers: mens, milieu en meerwaarde. Attero streeft bij al zijn activiteiten naar een goede balans tussen deze drie pijlers.

Eén van de punten uit de Beleidsverklaring is dat Attero aan de relaties met wie het bedrijf samenwerkt dezelfde eisen stelt als die Attero aan zichzelf stelt. Attero wil uitsluitend zaken doen met leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor gelden de onderstaande uitgangspunten:

Mens

  • De leverancier respecteert de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (www.udhr.org/).
  • De leverancier respecteert de internationale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zoals deze zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO) (www.ilo.org/), waaronder standaarden over kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie, veiligheid en gezondheid op de werkplek en persoonlijke ontwikkeling.
  • De leverancier voldoet aan alle van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving over arbeid en arbeidsomstandigheden en leeft de op hem van toepassing zijnde CAO(’s) na.

Milieu

  • De leverancier voldoet aan alle van toepassing zijnde (inter)nationale milieuwet- en regelgeving.
  • De leverancier respecteert het milieu en streeft bij zijn activiteiten naar het minimaliseren van negatieve gevolgen voor het milieu.
  • De leverancier draagt de beginselen van maatschappelijk verantwoord onder­ nemen uit naar zijn opdrachtnemers.

Meerwaarde

  • De leverancier hanteert een dusdanige bedrijfs­voering dat de continuïteit van zijn bedrijf gewaarborgd blijft.
  • De leverancier houdt zich aan alle van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving, onder meer op het gebied van mededinging.
  • De leverancier handelt ethisch en is integer en transparant in zijn bedrijfsvoering.

Ondertekening

Door ondertekening van deze gedragscode geeft de leverancier aan de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen te onderschrijven en aan bovengenoemde uitgangspunten te voldoen. Deze gedragscode maakt onlosmakelijk deel uit van de overeenkomsten tussen de leverancier en Attero.

Klik hier en download de Gedragscode voor leveranciers van Attero.