Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Verantwoordelijkheid > Keten-verantwoordelijkheid

Keten-verantwoordelijkheid

Als afvalverwerkingsbedrijf neemt Attero zijn verantwoordelijkheid in de keten voor een deugdelijke acceptatie en verwerking van afval en voor de afzet van energie, grondstoffen en reststoffen uit de afvalverwerking. Wij doen dat op grond van de volgende argumenten.

Wij willen 

 • een integere bedrijfsvoering;
 • handelen conform onze kernwaarden ‘betrouwbaar’ en ‘duurzaam’;
 • hierover verantwoording afleggen aan alle stakeholders;
 • de continuïteit van de bedrijfsvoering borgen;
 • financiële en juridische risico’s beperken;
 • de waarde die in afval zit optimaliseren;
 • compliancerisico’s beheersen;
 • voldoen aan externe wet- en regelgeving;
 • voldoen aan interne richtlijnen en procedures;
 • imagoschade voorkomen.

De verantwoorde acceptatie en verwerking van afvalstromen en de afzet van producten uit de verwerking worden onder andere geborgd met het Atterobrede managementsysteem (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001). Daarnaast is er een strakke interne controle op de naleving van wet- en regelgeving. 

Attero heeft met het oog hierop een reeks voorzorgsmaatregelen genomen en interne instructies vastgesteld*. Deze betreffen: 

 • de import en export van afval;
 • de acquisitie van organische reststromen voor vergisting;
 • de afzet van grondstoffen, compost en biomassa;
 • de afzet van metalen;
 • de afzet van kunststoffen;
 • de afzet van IBC-bouwstoffen (bodemas); en
 • de afzet van reststoffen.

Zo doen wij voor import en export van afval alleen zaken met landen die zowel de richtlijnen van EVOA als IMPEL hanteren. IMPEL is het platform binnen Europa om de afvalwetgeving te kunnen handhaven. Dat zelfde principe geldt voor de verkoop van metalen en kunststoffen. Attero exporteert derhalve geen metalen of kunststoffen buiten Europa. Wij brengen bovendien altijd het risicoprofiel van ontdoeners en ontvangers in kaart.

Bij de acquisitie van organische reststromen werken wij conform de NTA8003-methode. Er worden geen gewassen vergist die nog een functie voor voeding zouden kunnen hebben. Wij voeren regelmatig analyses uit, zodat compost als keurcompost kan worden afgezet en afnemers van biomassa weten wat de samenstelling ervan is.

Voor de afzet van onder andere compost, metalen, bodemas en kunststoffen beschikt Attero over diverse productcertificaten. Onze accountmanagers houden zicht op de toepassing van onze producten.

Wij waarborgen de kennis van wet- en regelgeving van onze medewerkers en maken zo nodig gebruik van de expertise van derden. Wij werken voorts samen met universiteiten en hogescholen in onderzoeken naar verbetering van resultaten van terugwinning en (her)gebruik van grondstoffen uit afval.

* De hier genoemde maatregelen zijn voorbeelden en beschrijven de wijze waarop Attero zijn verantwoordelijkheid invult.
De volledige set maatregelen en interne instructies is vastgesteld door het Attero Management Team.