Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Bedrijven > Stortafval > Afvalstromen

Afvalstromen

Asbest

Asbest is gevaarlijk afval en moet met de nodige zorg verwijderd en verwerkt worden. Gebruik van asbest is sinds 1993 niet meer toegestaan, maar we komen we nog steeds veel asbesthoudende materialen tegen in oude gebouwen. Denk aan golfplaten, ventilatiekokers, rioleringsbuizen en bloembakken. Er zijn strenge regels opgesteld voor zowel het verwijderen als het verwerken van asbesthoudend afval.
Attero stort goed verpakt asbesthoudend afval op zijn eigen stortplaatsen. Onder bepaalde condities kunnen asbesthoudende grond- en puinstromen onverpakt gestort worden.

Baggerspecie

Slib uit vaargeulen en havenbekkens is vaak verontreinigd met zware metalen, bestrijdingsmiddelen of ander gif. Een gevolg van lozingen op het oppervlaktewater door industrieën, landbouw en huishoudens. Om watergangen toegankelijk te houden, moet het afgezette slib verwijderd worden. Op speciale stortplaatsen kan dit daarna verwerkt worden.
Attero heeft zijn stortplaatsen speciaal ingericht voor het ontvangen van verontreinigde baggerspecie. Als het water verwijderd is, kan de baggerspecie gebruikt worden voor het afdekken van asbesthoudend afval op de stortplaats.

Reinigingsresidu

Bij het wassen van verontreinigde minerale stromen worden de slibdeeltjes, met daarin de verontreiniging, gescheiden van het zand en grind. Als AgentschapNL een niet-reinigbaarheidsverklaring afgeeft, kan het verontreinigde slib (reinigingsresidu) gestort worden op de stortlocaties van Attero.

Boorgruis en –spoeling

Op onze locatie in Wijster worden boorgruis en boorspoeling gescheiden in steekvast sediment en vloeistof. Het sediment is geschikt voor toepassing als afdekmateriaal voor asbesthoudend afval. Ook de boorspoeling die met cement vervuild is, krijgt een nuttige bestemming door deze terug te leveren aan de boorlocatie.
Aanleveren van boorgruis en -spoeling kan bij Attero in Wijster 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Heeft u te maken met afvalstromen die gestort moeten worden? Neemt u dan eens contact met ons op. Wij onderzoeken graag wat we voor u kunnen betekenen.