Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden > Bron-, nascheiding en sortering kunststoffen > Het aanbesteden van de sortering
ksi-15102013-medium.JPG

Het aanbesteden van de sortering

Gecertificeerde verwerkers

Alleen verwerkers die gecertificeerd zijn voor 100 procent hergebruik conform het protocol LAGA M37 mogen deze monostromen verwerken. Een deel van deze verwerkers bevindt zich in Duitsland en dat betekent het aanvragen van kennisgevingen conform de zojuist verscherpte EVOA-regelgeving. De verwerkers op hun beurt moeten door ‘Nachweise’ schriftelijk verklaren dat zij de ontvangen monostromen accepteren en voor materiaalhergebruik inzetten. U kunt als gemeente gecontroleerd worden door Nedvang en door de Inspectie Leefomgeving en Transport of de gehele keten goed geadministreerd is. Mocht u aan één van deze eisen niet voldoen, dan keert het Afvalfonds geen vergoeding uit en loopt u bovendien risico op imagoschade. Deze grondige systematiek waarborgt een aantoonbare hoogwaardige recycling van kunststof verpakkingsafval waar de politiek en gemeenten om hebben gevraagd. Bovendien is het goed te beseffen dat de vermarkting van de monostromen in totaal op dit moment geen geld oplevert, omdat de afzet van Mix en LDPE geld kost. Er vindt momenteel nog een discussie plaats tussen de gemeenten en producenten over de vergoedingen voor de kosten voor de vermarkting. Deze discussie spitst zich toe op de vraag of de kosten voor vermarkting vooraf vastgesteld moet worden (bv 28 euro zoals door de VNG is gesuggereerd op basi van een PwC onderzoek) of achteraf zoals dat bijvoorbeeld voor glas geldt.  

Tips voor de aanbesteding

Voor het aanbesteden van de sortering van uw teruggewonnen kunststoffen geven wij de volgende tips. Deze helpen u om te komen tot een duurzame oplossing tegen een concurrerende prijs en minimaliseren tevens risico’s voor ketenaansprakelijkheid en imagoschade voor uw gemeente.

  • Besteed het transport apart aan om de concurrentie te vergroten. De meeste sorteerbedrijven in Nederland en Duitsland hebben geen eigen transportmiddelen.
  • Ken gunningspunten toe aan de transportafstand om uw transportkosten te beperken en de milieudruk te verlagen.
  • Ken gunningspunten toe voor de sortering in eigen land. U vermindert daarmee uw inspanningen, zorgen en risico’s op het gebied van kennisgevingen. Anders moet u als ontdoener de kennisgeving aanvragen voor het afzetten naar de sorteerder, inclusief alle verwerkers in de vervolgverwerking. Als de sorteerder een verwerker wil toevoegen, bent u verplicht de kennisgeving vervolgens weer aan te passen.
  • Ken gunningspunten toe voor aantoonbare ervaring in de vermarkting van kunststoffen aan gecertificeerde verwerkers. Zij hebben de ervaring in het aanvragen van kennisgevingen en zijn bekend met de Nachweise-systematiek voor sluitende massabalansen en traceerbaar hergebruik.
  • Ken gunningspunten toe voor certificering conform de Certificeringsrichtlijn Verpakkingsafval (CRV). Hiermee minimaliseert u het risico dat u monitoring- en controlevragen van Inspectie of Nedvang niet naar tevredenheid kunt beantwoorden.
  • Stimuleer het produceren van hoogwaardige monostromen door de vermarkting over te laten aan de sorteerder. Stel minimumeisen aan het hergebruik en de verhouding PET/PE/PP/LDPE versus Mix. Bij langjarige afspraken kan de sorteerder innoveren voor een meer hoogwaardig hergebruik en het verminderen van de Mix-fractie.

Kan iemand hieraan voldoen?

Het aanbesteden is een uiterst ingewikkelde en tijdrovende materie. Bovendien is de vermarkting van teruggewonnen kunststof verpakkingen een jonge ‘tak van sport’. Er zijn weinig bedrijven die deze expertise en ervaring wel hebben.

Attero heeft ruime ervaring in het nascheiden, sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval en alles wat daar bij komt kijken. Attero vervult voor nascheidende gemeenten nu al de rol van grondstoffenregisseur, omdat bij nascheiding al enkele jaren sprake is van ketenregie.  Daarnaast heeft Attero in opdracht van uitvoeringsorganisatie Kunststof Hergebruik een periode de sortering van een deel van de brongescheiden kunststoffen onder contract gehad en uitbesteed bij een Duits sorteerbedrijf.

Attero heeft bovendien nu geïnvesteerd in een geavanceerde nieuwe sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Wijster. Deze is sinds 4 november operationeel. Hierin worden nagescheiden kunststoffen (en eventueel drankenkartons) tot diverse monostromen gesorteerd, zodat ze voldoen aan de DKR-kwaliteitseisen. Het ontwerp van de installatie is zodanig dat er tevens capaciteit beschikbaar is om een deel van de Nederlandse brongescheiden kunststoffen te sorteren. Attero heeft de ambitie om deze kunststoffen in de nabije toekomst zelf tot granulaat op te werken.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met ons Shared Services Center.
Telefoon (088) 550 25 00. E-mail: ssc@attero.nl.