Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief

Bodemas

Als de energie uit uw restafval is teruggewonnen door verbranding blijft er bodemas over. Dat is gemiddeld 25% van de input. Na verdere opwerking en de terugwinning van ijzer, blik, koper, aluminium en andere metalen blijft er 22,5% over. Wat gebeurt daar mee?

Gemeenten zijn druk doende met de realisatie van de VANG-doelstellingen. VANG focust zich vooral op de eerste stap in de keten, de gescheiden inzameling. Als ketenregisseurs kunnen gemeenten ook bijdragen aan het hoogwaardiger verwerken en recyclen. Dit geldt ook voor de bodemas die bij restafvalverwerking in Nederland gerecycled wordt en bij restafvalverwerking dat in het buitenland vaak gestort wordt. En dat doen we in Nederland steeds hoogwaardiger, met de daarbij behorende stijging in kosten.

Restafval zit ook in PMD en GFT

Restafval van gemeenten komt vrij bij de gescheiden inzameling van het restafval, maar ook bij de opwerking c.q. sortering van gescheiden ingezamelde stromen zoals PMD en GFT. De vervuiling in deze stromen is ook restafval. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er met de bodemas uit uw restafval en residustromen gebeurd?

Bodemas: storten of recyclen?

Daar waar in de meeste landen bodemas gestort wordt, wordt deze in Nederland ingezet als IBC-bouwstof. Dat betekent dat de bodemas is opgewerkt tot de in de BRL2307 gespecificeerde kwaliteit en daarna wordt ingezet als bouwstof die geïsoleerd, beheerd en gecontroleerd moet worden. De meeste bodemas is tot nu toe gebruikt als fundering van snelwegen die met folies zijn afgedekt en waarbij het grondwater door middel van peilbuizen gecontroleerd wordt.

Green Deal Bodemas

Hoogwaardigere recycling Als Nederland wilden we echter nog een stap verder vooruit. De Nederlandse afvalenergiecentrales hebben daarom met de Green Deal Bodemas een convenant afgesproken met het Ministerie van I&M dat nu is opgenomen in het concept LAP/3 als beleid. Vanaf 1-1-2017 mag nog maar vijftig procent van de bodemas worden ingezet als IBC-bouwstof en vanaf 1-1-2020 nul procent. Nederlandse afvalenergiecentrales hebben samen met partners daarop flink geïnvesteerd in het verder schoonmaken van de bodemas, veelal met bodemas-wasinstallaties.

Gelijk speelveld creëren bij aanbestedingen restafval, PMD en andere stromen

Indien u het ook belangrijk vindt dat er een gelijk speelveld is tussen Nederlandse en buitenlandse afvalverwerkers dan kunt u overwegen in uw volgende aanbesteding op te nemen dat bodemas uit restafval en sorteerresidu conform de standaarden van LAP/3 en de Green Deal Bodemas dienen te worden verwerkt. Dan worden de Nederlandse afvalenergiecentrales die hoogwaardiger afval verwerken en bodemas hoogwaardig recyclen niet op een financiële achterstand gezet.

Bodemas en metalen: Tellen ze mee met VANG?

Voor de recyclingprestaties van uw gemeente heeft dit echter geen effect. Rijkswaterstaat telt onze bodemasverwerking wel als recycling, maar als recycling van secundair afval en niet als recycling van huishoudelijk restafval. De metalen uit bodemas tellen volgens Rijkswaterstaat wel mee in uw VANG-doelstellingen en recyclingprestaties als gemeente. Net zoals dat ook geldt voor nagescheiden kunststoffen en drankenkartons.