Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief gemeenten april 2017 > Inzameling kunststof verpakkingsafval

Inzameling kunststof verpakkingsafval

De inzameling van verpakkingsafval is op basis van de ingezamelde hoeveelheden een groot succes. Net als in 2016, laat 2017 een stijging van het ingezamelde volume zien van 20 tot 30 procent. Maar leiden deze hogere volumes ook tot het uiteindelijke doel: een hoger hergebruik?

In de eerste maanden van 2017 constateren wij dat het volume geleverd kunststof verpakkingsafval (KVA) ongeveer 25 procent hoger is dan in 2016. Wat hierbij opvalt is dat de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsafval achteruit holt. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat bij een aantal aanbieders vrachten KVA integraal zijn afgekeurd en geweigerd. De uitgevoerde technische sorteeranalyses, welke per individuele aanbieder worden uitgevoerd, bevestigen de constatering bij acceptatie “de kwaliteit van het KVA gaat zienderogen achteruit”. Een direct gevolg hiervan is dat het sorteerpercentage en de kwaliteit van de uitgesorteerde kunststoffen onder druk komt te staan.

Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie gaan we met zijn allen weer een stap verder dan de doelstellingen uit het VANG-beleid. De collectieve ambitie verschuift van maximaal gescheiden inzameling naar maximaal hergebruik van grondstoffen. Daarbij is het essentieel dat de inzamelaar, sorteerder en recycler optimaal aandacht hebben voor kwaliteit. Zo kunnen de recyclingresultaten verder verbeterd worden. Vanuit de gemeenten is het dan ook belangrijk om met haar burgers te blijven communiceren wat wel en niet bij het verpakkingsafval mag. Daarnaast zal handhaving/controle bij de inzameling ook een effectief middel kunnen zijn om de kwaliteit van het KVA op peil te houden.

Dat de kwaliteit van het ingezamelde KVA een aandachtspunt is, wordt inmiddels breed onderkend. In dit kader is door het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval een rapport gepubliceerd onder de naam “Kwaliteitsverbetering inzamelen en sorteren kunststof verpakkingsafval”. Ook dit rapport onderkend het belang van een goede kwaliteit van het ingezamelde KVA. Onderstaand ter illustratie een citaat uit dit rapport: “Alle betrokken partijen zijn het er inmiddels over eens dat er dringend maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de inzamel- en sorteerprocessen te verbeteren, zeker met het oog op aangescherpte doelen en toekomstige wetgeving rondom de circulaire economie en klimaatverandering. Er moet gezorgd worden dat de kwaliteit van het ingezamelde en gesorteerde kunststof verpakkingsafval aansluit bij de marktbehoeften en technische mogelijkheden van recyclingbedrijven.” 

Willen we de afgesproken doelen blijven halen dan is het essentieel dat de totale keten samenwerkt om de kwaliteit te borgen! Vanaf 1 januari 2017 werkt Attero bij de acceptatie van het KVA conform de “Acceptatieprocedure PMD op overslag of sorteerinstallatie bronscheiding”. Klik hier voor deze “Acceptatieprocedure PMD”.