Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief gemeenten juli 2017 > Raamovereenkomst

Raamovereenkomst

In het najaar gaat de evaluatie van de Raamovereenkomst plaatsvinden. Hierin zullen de vele openstaande punten in het verpakkingendossier hopelijk voor een langere termijn beslecht worden zodat alle partijen weer rust hebben om lange termijn investeringen en structurele optimalisaties te realiseren. We staan graag stil bij de openstaande punten.

Als gemeente is het soms ondoenlijk om alle ontwikkelingen en openstaande punten in het verpakkingendossier bij te houden. Hierbij een korte, niet complete opsomming, van de openstaande belangrijkste punten waarover de partijen tijdens de evaluatie van de Raamovereenkomst waarschijnlijk over in gesprek gaan:

 • Kwaliteit: De onderhandelende partijen zullen tijdens de evaluatie van de Raamovereenkomst naar alle waarschijnlijkheid stilstaan bij hoe het systeem een juiste balans kan gaan vinden in kwantiteit en kwaliteit en hoe de vraag naar regranulaat gestimuleerd kan worden met kwaliteitsdenken en vraagcreatie. 
 • Hoogte van de vergoedingen: PwC en K+V voeren momenteel kostenonderzoeken uit naar respectievelijk bronscheiding en nascheiding. Daarnaast heeft KIDV een scenariostudie gedaan naar de mogelijke optimalisaties in de keten en de daarbij behorende ontwikkelingen in het ketendeficit. Deze studies zullen worden gebruikt in de onderhandelingen tussen VNG, Afvalfonds en Ministerie om tot nieuwe vergoedingenafspraken te komen die dan per 1 januari 2018 in zouden moeten gaan. Ook zal er besproken moeten worden of en hoe de vergoeding voor drankenkartons gehandhaaft wordt, omdat hierover geen afspraken gemaakt zijn voor 2018 en verder. 
 • Vermarktingskosten 2015-2016: Momenteel wordt door Nedvang met de sorteerders gewerkt aan een feitenonderzoek voor de vermarktingskosten voor 2015 en 2016 om tot een definitieve vaststelling van de vermarktingskosten te komen. Attero verwacht gemeenten later dit jaar over de uitkomsten te kunnen informeren.
 • Vermarktingskosten 2017: In het nieuwe Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP3.0) dat per 1 januari 2017 is ingegaan, zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van berekening van de vermarktingskosten. In plaats van een gewogen gemiddelde over alle stromen te berekenen, wordt nu gekozen om een afrekening van het gemiddelde per kunststofstroom te doen. Dit is een financiële prikkel om maximaal ‘mix’ te produceren en daarmee minder hoogwaardige recycling te belonen, iets waar Attero zich sterk tegen verzet. Daarnaast zijn er in UMP3.0 geen afspraken gemaakt over het wel of niet vergoeden van het residu uit sortering van PMD, waar voorheen door Nedvang duidelijk omschreven was dat deze residukosten vergoed werden. Het is de verwachting dat dit een discussiepunt zal zijn tijdens de onderhandelingen, mede gezien het feit dat door de wijzigingen in inzamelsystemen de hoeveelheid residu sterk aan het toenemen is.
 • Recycling van PET-trays: Het Afvalfonds is zeer actief met marktpartijen in gesprek om recyclingmogelijkheden te ontwikkelen voor PET-trays en heeft hier ook onderzoeksbudget voor beschikbaar gesteld. De oplossing lijkt in zicht. Het is nog niet geheel duidelijk wanneer deze precies gaat starten en hoe de regie van de PET-trays richting de recycling eruit gaat zien, maar de ontwikkeling is positief.
 • Oude voorraad PET-trays: De verschillende sorteerders hebben de afgelopen jaren een voorraad PET-trays opgebouwd die naar verwachting niet meer goed gerecycled kunnen worden. Deze zullen waarschijnlijk – na instemming met het verpakkend bedrijfsleven en gemeenten - thermisch verwerkt gaan worden. Nedvang, Afvalfonds en Attero zijn hierover in gesprek en zullen de gemeenten later dit jaar een oplossing voorstellen.
 • Niet-verpakkingen: Onderzoek van Eureco heeft uitgewezen dat ingezameld en gesorteerd verpakkingsafval gemiddeld zeven procent niet-verpakkingen bevat. Het Afvalfonds heeft aangegeven hiervoor geen vergoeding aan gemeenten te willen gaan betalen. Het lijkt de inzet van het Afvalfonds om dit vanaf 1 januari 2018 niet meer te gaan doen, terwijl de gemeenten streven naar een bredere producentenverantwoordelijkheid waarbij ook niet-verpakkingen vergoed worden. 
 • Beoordelingssystematiek: In het UMP3.0 is een beoordelingssystematiek opgenomen waardoor vanaf 2017 een mogelijke afslag zou kunnen plaatsvinden op de Afvalfondsvergoedingen indien tijdens de kwaliteitscontroles door Nedvang gemiddeld teveel afwijkingen geconstateerd worden. Onderzoeken van Cyclos en Wageningen-UR moeten uitwijzen of de gebruikte systematiek representatief is en daarmee gebruikt mag worden voor financiële afslagen. Attero heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan waardoor het risico beperkt lijkt. Tegelijkertijd stelt Attero wel kanttekeningen bij de systematiek: afwijkingen naar beneden worden geregistreerd en gemiddeld over het jaar, terwijl afwijkingen naar boven (betere kwaliteiten) niet worden meegewogen.
 • Regie: In de evaluatie van de Raamovereenkomst zal ook worden stilgestaan bij wie de regie over de keten zou moeten voeren vanaf 1 januari 2018.  
  Het is duidelijk dat het verpakkingendossier de gemoederen de komende maanden nog flink zal bezig houden, waarbij iedereen het erover eens zal zijn dat we streven naar een circulaire economie waarbij grondstoffen niet verspild worden, maar hoogwaardig vele levens krijgen.