Acceptatievoorwaarden per afvalstroom

Lees hier artikel 9 tot en met 19.

Artikel 9 Acceptatievoorwaarden brandbaar afval (binnenlands)

 1. Afval moet losgestort in bulkvervoer worden aangeleverd. Alleen in overleg met Customer Services kan hiervan afgeweken worden.

 2. Afvalstoffen die als ‘fijn’ zijn aangemeld (en dus niet verkleind hoeven te worden) mogen een maximale grootte hebben van 300 x 300 x 1.000 mm.

 3. Afvalstoffen die als ‘grof’ zijn aangemeld en verkleind moeten worden, mogen een maximale grootte hebben van 1.000 x 1.000 x 1.500 mm, en geen voorwerpen of materialen bevatten die een inhoud hebben groter dan 0,5 m3. Attero kan hiervoor een verkleiningstoeslag in rekening brengen.

 4. Afvalstoffen dienen een soortelijke gewicht te hebben groter dan 200 kg/m3.

 5. Bij aanbiedingen van volumineuze afvalstromen (bijvoorbeeld tempex, rubber, textielvezels, isolatiemateriaal en kunststoffen) met een soortelijk gewicht minder dan 200 kg/m3, kan een toeslag gelden.

 6. Standaard houten pallets inclusief los gestapeld brandbaar materiaal worden per geval beoordeeld.

 7. De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd in brandbaar afval:
  • afvalstoffen die een massief of inert karakter hebben, waardoor geen volledige verbranding kan plaatsvinden;
  • afvalstoffen die het verbrandingsproces nadelig kunnen beïnvloeden en/of schade aan materieel en installaties kunnen veroorzaken;
  • afval dat voorwerpen of materialen bevat die zwaarder zijn dan 100 kg;
  • materialen e/o afvalstoffen die stofontwikkeling tijdens het lossen e/o verwerken veroorzaken;
  • afvalstoffen die lintvorming veroorzaken;
  • afvalstoffen afkomstig uit shredderinstallaties auto-industrie;
  • afvalstoffen die licht ontvlambare materialen bevatten;
  • afvalstoffen die staven van metaal bevatten;
  • afvalstoffen die in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren of anderszins schade kunnen veroorzaken;
  • afvalstoffen die drukhouders bevatten;
  • autowrakken of niet-brandbare onderdelen daarvan en auto-/motoronderdelen die olieresten en/ of brandstof (kunnen) bevatten;
  • afvalstoffen die asbest bevatten;
  • afvalstoffen waarin zich gesloten vaten en/of andere verpakkingsmaterialen bevinden;
  • afvalstoffen die tijdens het verkleinen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid (bijvoorbeeld polyester platen);
  • lithium-houdende batterijen en/of andere brandgevaarlijke batterijen;
  • (geshredderde) matrassen en/of kussens, indien meer dan 1 per 20 m3.

 8. De eerste aanlevering van een nieuwe afvalstroom kan op afspraak plaatsvinden, in het geval Attero dit noodzakelijk acht. Customer Services van Attero stelt u in voorkomende gevallen op de hoogte.

 9. Voor brandbaar afval dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen. Vanaf 1 januari 2021 wordt er mogelijk een CO2-heffing ingevoerd. Attero brengt deze heffing in rekening bij de ontdoener van brandbaar afval.

 10. Als afvalstoffen op pallets worden aangeleverd, moet het aanleverend voertuig voorzien zijn van een eigen pallettruck. Als deze niet aanwezig is, kan bij wijze van uitzondering gebruik gemaakt worden van de pallettruck op de locatie van Attero, indien aanwezig. Het afvaltransport moet in dit geval minimaal twee werkdagen voor aanlevering worden aangemeld. Er worden voor het lossen met de pallettruck extra handelingskosten in rekening gebracht.

 11. Attero kan aanvullende voorwaarden stellen voor afval dat op of via een buffer wordt aangeleverd.

Artikel 10 Brandbaar afval (import)

 1. Artikel 9 lid 2 en 5 zijn onverkort van toepassing voor geïmporteerd brandbaar afval.

 2. Brandbaar afval zoals hier bedoeld dient te bestaan uit stedelijk restafval of daarmee vergelijkbaar restafval van bedrijven.

 3. De ontdoener is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle gestelde eisen in regelgeving omtrent internationale overbrenging van afvalstoffen (EVOA).

 4. Een afschrift van de beschikking die door verantwoordelijke autoriteiten wordt afgegeven op grond van regelgeving als vernoemd in artikel 10, lid 3 dient aanwezig te zijn op het moment dat het afval daadwerkelijk bij Attero wordt aangeboden.

 5. Afval kan losgestort of in balen worden aangeleverd. Indien balen worden aangeboden, dienen deze te zijn voorzien van netten, danwel kunststof draden, alsmede te zijn omwikkeld met tenminste 8 lagen folie.

Artikel 11 Acceptatievoorwaarden asbesthoudend afval

 1. Attero accepteert op de daartoe vergunde locaties asbesthoudende afvalstoffen in twee categorieën, namelijk hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen en ongebonden/lichtgebonden asbesthoudende afvalstoffen.

 2. Voor afvalstoffen die asbest bevatten zijn er mogelijkheden voor het onverpakt aanleveren van de afvalstoffen. Bij de aanbieding van afvalstoffen op deze wijze dienen analyses aanwezig te zijn. Het afval dient luchtdicht verpakt in containers te worden aangeleverd en zodanig vochtig te zijn dat geen stofvorming kan plaatsvinden (vochtpercentage grond > 10% en puin > 5%). Van toepassing hierop is beleidsregel 4.45 van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Bulktransporten dienen minimaal drie dagen van te voren te worden aangemeld. De ontdoener dient volgens instructies van een deskundige (DTA / DLP) het asbesthoudend materiaal te storten. Attero kan dit eventueel tegen meerprijs faciliteren. Hiervoor worden per aangeboden partij afvalstoffen met betrokken partijen aparte afspraken gemaakt en is er een meldingsplicht van de aanlevering, omdat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

 3. Per locatie van herkomst moet het aan te bieden asbest of de asbesthoudende afvalstoffen, in overeenstemming met de wet, aan Attero worden gemeld. Attero geeft vervolgens per herkomstlocatie een nieuw afvalstroomnummer af waarop u kunt aanleveren.

 4. Alle asbesthoudende afvalstoffen moeten luchtdicht verpakt worden aangeboden in asbestfolie (dubbel doorzichtig polyethyleenfolie) van ten minste 0,2 mm dikte zodat ze geen schade aan het milieu kunnen toebrengen.

 5. Ongebonden/lichtgebonden asbesthoudend afval mag niet samengevoegd zijn met hechtgebonden asbesthoudend afval.

 6. Niet-hechtgebonden asbest en asbesthoudende afvalstoffen die door de omvang niet verpakt kunnen worden of grondachtig afval, moet(en) sterk bevochtigd zijn.

 7. Asbestbuizen tot 0,5 meter (binnen)diameter moeten ieder afzonderlijk luchtdicht verpakt worden aangeboden en zichtbaar voorzien zijn van een ‘asbeststicker’. In de plaats van de afzonderlijke verpakking is ook een verpakking in ‘asbest container depot bigbags’ toegestaan.

 8. Asbestgelijkend materiaal (bijvoorbeeld asbestvrije golfplaten) moet verpakt worden als asbesthoudend materiaal. Eventueel aanwezige asbestlogo’s moet u verwijderen.

 9. Op werkdagen kan gedurende de reguliere openingstijden van de deponie, tot een half uur voor sluitingstijd, het asbest(houdend)afval worden aangeboden. Hiervoor hoeft vooraf niet gebeld te worden met Customer Services, mits u voor de betreffende herkomst een afvalstroomnummer heeft ontvangen en tenzij anders met u overeengekomen is (bijvoorbeeld bij onverpakt aanleveren van met asbest verontreinigd materiaal).

 10. Asbestvrije afvalstoffen die visueel moeilijk te onderscheiden zijn van asbesthoudende afvalstoffen moet u apart aanleveren.

 11. Op de volgende manieren kunt u asbest(houdend) afval aanbieden:
  • Op een deugdelijke pallet. De pakketten mogen maximaal 0,80 meter hoog zijn en moeten met sjorbanden afdoende op de pallet zijn bevestigd. Het voertuig waarop de pallets worden aangevoerd moet een vlakke laadvloer hebben. De pallets moeten met een shovel met palletvorken gelost kunnen worden. De pallets kunnen niet mee teruggenomen worden.
  • In een dubbelwandige containerbigbag, geplaatst in een container. Deze container wordt op het terrein van Attero overgezet op Attero-materieel voor verder transport. Daarom moet de container (minimaal 6 meter lang) geschikt zijn voor oppakken met een kettingsysteem.
  • In bigbags, waarin het asbest is voorverpakt in PE-folie of dubbelwandige bigbags geschikt voor verpakking van asbest. De te hanteren wijze van aanbieden kan verschillen per locatie, en dient vooraf met Attero afgesproken te worden.

 12. De containers waarin het asbesthoudend afval wordt aangeleverd, mogen bij het lossen van het afval de asbestzakken niet beschadigen. Dit betekent dat de wanden en vloeren van de container glad afgewerkt moeten zijn. Ook mag geen gebruik gemaakt worden van een laadklep.

 13. De door de fabrikant opgegeven beladingbelasting of werkbelasting van de containerbigbags mag niet overschreden worden. De container kan op sommige terreinen van Attero worden overgezet op Attero-materieel voor verder transport. Daarom moet de container geschikt zijn voor oppakken met bijvoorbeeld een haak- of kettingsysteem en minimaal 6 meter lang zijn. Als de container met een ander systeem aangeleverd wordt, dan moet het voertuig naar het stortfront rijden en daarvoor geschikt zijn (minimaal dubbel aangedreven 4 x 6).

 14. Voor afval als bedoeld in dit artikel en dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen.

 15. Voor asbesthoudend afval dat vrijkomt uit de sanering van daken is het mogelijk een vrijstelling te krijgen van de belasting genoemd in artikel 11, lid 14. Hiervoor dient bij de aanvraag van het afvalstroomnummer het formulier “Verklaring asbesthoudend afval van daken” te worden aangeleverd, en wel minimaal twee werkdagen voordat de aanbieding van afval start.

 16. Wanneer er van een herkomstlocatie zowel asbesthoudend dakafval en overig asbesthoudend afval afkomstig is, dan is het noodzakelijk voor deze locatie twee afvalstroomnummers aan te vragen. Voor asbesthoudend dakafval gelden de voorwaarden zoals genoemd in lid 15.

 17. Met ingang van 1 juli 2021 geldt er een stortverbod voor asbesthoudend metaalschroot.

Artikel 12 Acceptatievoorwaarden overige stortbare stromen

 1. Attero accepteert de onderstaande afvalstoffen om te storten, met inachtneming van de voorschriften volgens het Stortverbod afvalstoffen (Bssa) en het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP):
  • niet-reinigbare grond en grondreinigingsresidu. Door de daarvoor aangewezen instantie behoort een ‘niet-reinigbaar verklaring’ voor de betreffende partij afgegeven te zijn;
  • baggerspecie;
  • vormzand, kernzand, ovenpuin en andere gieterij-afvalstoffen;
  • niet-reinigbaar straalgrit en straalafval. Indien analyses worden bijgeleverd moeten deze voldoen aan de regeling niet-reinigbaarheid straalgrit;

 2. Voor afvalstromen waarvoor het stortverbod geldt kan onder voorwaarden een ontheffing worden aangevraagd. In overleg met Customer Services van Attero kan besproken worden welke gegevens hiervoor nodig zijn.

 3. Attero accepteert de afvalstoffen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel alleen na beoordeling door de acceptant van Attero, die bovendien gerechtigd is analyses van de afvalstoffen op te vragen bij de ontdoener.

 4. Afvalstoffen die gestort worden dienen minimaal steekvast aangeboden te worden. Het droge stof gehalte dient minimaal 30% tot 35% te zijn. Dit is afhankelijk van de verwerkingslocatie.

 5. Afvalstoffen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel mogen geen (geshredderde) matrassen of kussens bevatten.

 6. Vloeibare stromen dienen minimaal een droge stof percentage te hebben van 30 of 35% (afhankelijk van de locaties) en steekvast te zijn.
 7. Voor afval als bedoeld in dit artikel en dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen. Sommige Afvalstromen zijn uitgezonderd van de afvalstoffenbelasting. U kunt contact opnemen met Customer Services voor Attero van meer informatie.

Artikel 13 Acceptatievoorwaarden (reinigbare) grond/zand

Het aan te leveren materiaal dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven in onderstaande tabel.

 

Soort materiaal  Eisen 
Verontreinigde grond/zand  Vooraf dient de chemische fysische samenstelling en de hoeveelheid bodemvreemd materiaal bekend te zijn; indien deze onbekend is verricht een keuring cq. toetsing aan de eisen van BRL 7500.
Asbesthoudende grond/zand  Vooraf dient de chemische fysische samenstelling en de hoeveelheid bodemvreemd materiaal bekend te zijn; indien deze onbekend is verricht een keuring cq. toetsing aan de eisen van BRL 7500.
Spoorwegballast Vooraf dient de chemische fysische samenstelling, hoeveelheid bodemvreemd materiaal en het gemeten asbestgehalte bekend te zijn.
Baggerspecie (reinigbaar) Vooraf dient de chemische samenstelling, een zeefkromme, de hoeveelheid en soort bodemvreemd materiaal bekend te zijn. Indien uit analyse blijkt dat het niet-reinigbare baggerspecie betreft, kan de afvalstroom bij de stortplaats worden aangeboden.
Riool-, kolken- en gemalenslib 

> 70% gewicht en/of volume zand- en grondfractie;
< 20% gewicht en/of volume organisch afval;
< 10% gewicht en/of volume steenachtig materiaal;
< 5% gewicht en/of volume overig niet chemisch afval.

Rioolzand 
Veegafval

 

 • uitgangspunt bij rioolzand/gezeefd RGKV is minimaal 90% zand
 • uitgangspunt bij Veegzand is >80% zand
 • uitgangspunt bij ongezeefd RKGV/RKG-slib is >70% á 80% zand
 1. Indien de grond een hoger percentage bodemvreemd materiaal bevat dan omschreven, dient het vooraf gezeefd te worden. Dit geldt ook voor partijen waarvan het bodemvreemd materiaal > 200 x 200 mm is. De extra zeefstap kan in bepaalde gevallen in overleg door Attero worden verzorgd. Eventuele extra kosten worden vooraf met de ontdoener overeengekomen. Onder bodemvreemd materiaal wordt verstaan:
  • takken, wortels, bladeren e.d.;
  • steenachtige materialen (puin);
  • overige bodemvreemde materialen. Bij overig bodemvreemd materiaal is de te accepteren hoeveelheid ter beoordeling van Attero.

 2. Ten behoeve van de vooracceptatie moet de aanbieder –mede aan de hand van historische informatie - de fysische en chemische samenstelling van de desbetreffende partij verontreinigde grond/baggerspecie inzichtelijk maken. Bronnen voor deze gegevens kunnen zijn:
  • vooronderzoek conform NEN 5725 of NEN 5717;
  • indicatief-, verkennend- of nader (water)bodemonderzoek;
  • saneringsonderzoek, saneringsplan of BUS melding;
  • een depotkeuring in het kader van Wbb of Bbk;
  • indicatieve (partij)keuring, conform BRL 9335-1, paragraaf 6.4.6

 3. Voor alle partijen verontreinigde grond/baggerspecie dient, vóór aanlevering, de fysische en chemische samenstelling door middel van wettelijke bewijsmiddelen inzichtelijk gemaakt te worden. De gegevens moeten representatief zijn voor de betreffende aangeboden partij.

 4. Fysische samenstelling:
  • gehalte aan droge stof (ds);
  • gehalte lutum;
  • gehalte aan bodemvreemde stoffen;
  • gehalte humus (organische stof).

 5. Samenstellingswaarden van een partij verontreinigde grond dienen binnen de acceptatiegrenswaarde van de BRL SIKB 7500 te liggen. De actuele acceptatiegrenswaarden zijn te raadplegen via deze link.

 6. Samenstellingswaarden van een partij herbruikbare grond dienen binnen de acceptatiegrenswaarden van BRL SIKB 9335 te liggen. Voor (indicatief) herbruikbare grond geldt in deze BRL als acceptatiegrenswaarde: maximaal klasse Industrie (conform Besluit Bodemkwaliteit).

 7. Niet gemeten en/of opgegeven parameters/stoffen worden verondersteld niet aanwezig te zijn, maar mogen genormeerd de Maximale Waarden voor de klasse Industrie, conform de Regeling Bodemkwaliteit (bijlage B), niet overschrijden.

 8. In alle gevallen dienen er gegevens te worden overlegd betreffende de PFAS-gehalten. Voor meer informatie over het actuele analysepakket: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/faq/welke-pfas/

 9. Bij aanlevering van baggerspecie dient tevens een zeefkromme aanwezig te zijn. Indien een partij asbest bevat dient de ontdoener door middel van een analyse de gewogen concentratie aan te geven. Indien, andere dan bovenstaande, parameters niet zijn genoemd/geanalyseerd, dan worden deze afwezig verondersteld tenzij aan de hand van de specifieke eigenschappen van een partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders wordt geoordeeld.

 10. Wanneer op basis van partijspecifieke informatie verwacht kan worden dat andere dan genoemde parameters in het aangeboden materiaal aangetroffen worden, behoudt Attero zich het recht voor om te allen tijde vóór acceptatie aanvullende informatie en/of analyse(s) te eisen.

 11. Attero biedt de mogelijkheid om grond voor de ontdoener te keuren. Hieraan zijn kosten verbonden.

 12. Attero toetst aangeboden partijen verontreinigde grond en baggerspecie conform SIKB-protocol 7510 ‘Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie’ alvorens tot acceptatie over te gaan.

 13. Bij aanbieding van grond voor de grondbank toetst Attero aan de eisen gesteld in BRL 9335.

 14. In afwijking van lid 9 hanteert Attero een grenswaarde aan bodemvreemde materialen van 10% (m/m), tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 Acceptatievoorwaarden bouw- en sloopafval en puin

 1. Attero zal conform KOMO BRL 2506 de chemische kwaliteit van de in haar bedrijf geproduceerde materialen (doen) analyseren en de desbetreffende gegevens desgevraagd ter beschikking stellen.

 2. Bij de verwerking van afvalstoffen door sortering behoudt Attero zich het recht voor een toeslag in rekening te brengen aan de ontdoener indien stoorstoffen in overwegende mate aanwezig zijn. Stoorstoffen zijn bijvoorbeeld: bindbanden, Big Bags, rollen materiaal, slierten, slangen, tapijt, bruingoed, vervuilde loopfolie/landbouwfolie, mest, producten welke stofvorming genereren, sorteerresidu (10 - 80), visnetten, matrassen, dakleer, gasbeton, systeemplafondplaten, huishoudelijk afval, gips en nat bedrijfsafval.

 3. Puin mag in totaal niet meer dan 5%m/m van de volgende stoffen bevatten:
  • zand (m/m);
  • hout (maximaal 3%m/m);
  • andere niet-steenachtige bestanddelen zoals glas, kunststoffen en cellenbeton e.d.

 4. Puin afkomstig van sorteerinstallaties en/of milieustraten mag maximaal 5%m/mmateriaal ≤11,2 mm bevatten.

 5. Naast de, in artikel 8 genoemde milieuschadelijke stoffen, mogen de volgende stoffen niet bij Attero worden aangeboden als bouw- en sloopafval:
  • dakdekkingsmaterialen (dakgrind, mastiek, etc.);
  • rubber;
  • gips en gipshoudende mortel;
  • KGA (kit, verf, oplosmiddelen);
  • (geshredderde) matrassen of kussens.

 6. Gasbeton dient voor 100% te bestaan uit gasbeton en mag niet verontreinigd zijn. Teerhoudend en/of bitumineus dakafval, afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van daken met evt. aangehechte materialen (composieten) wordt geaccepteerd indien het aandeel dakmastiek ≥98% m/m bedraagt.

 7. Dakgrind dient voor 100% te bestaan uit dakgrind en mag niet verontreinigd zijn.

 8. Harde kunststoffen zoals buizen en hulpstoffen van de thermoplastische kunststoffen (PVC/PE/HDPE) moeten zijn ontdaan van eventuele ommantelingen en sproeivoorzieningen en vrij zijn van vreemdsoortige materialen.

 9. Buizen en hulpstukken van de thermoplastische kunststoffen polyvinylchloride (pvc) moeten zijn ontdaan van eventuele ommantelingen en sproeivoorzieningen. De buizen en hulpstukken mogen niet afkomstig zijn van toepassingen waarbij contact met chemische verontreinigingen waarschijnlijk is.

Artikel 15 Acceptatievoorwaarden grof huishoudelijk afval

 1. Acceptatievoorwaarden voor grof huishoudelijk afval dat wordt aangeboden voor sortering worden in overleg met Attero vastgesteld.

Artikel 16 Acceptatievoorwaarden organische reststromen

 1. Onder organische reststromen worden verstaan:
  • gft;
  • organisch bedrijfsafval;
  • keukenafval en etensresten (swill);
  • overige organische reststromen.

 2. De samenstelling van de aangevoerde organische reststromen dient aan de volgende eisen te voldoen:
  • hoofdbestanddeel, minimaal 98% (zowel voor wat betreft gewicht en/of volume) goed biologisch verwerkbaar materiaal en passend bij de producten compost en/of biomassa;
  • nevenbestanddelen, maximaal 2% (zowel voor wat betreft gewicht en/of volume) vervuiling zoals stenen, glas, rubber, metalen, kunststoffen, grof hout e.d.

 3. De samenstelling van gft dient te voldoen aan de richtlijnen die op de website van Milieucentraal zijn vermeld: wel/niet-lijst.

 4. Organische reststromen mogen geen iepenhout bevatten.

 5. Gft dient uiterlijk binnen 24 uur na het moment van inzameling te worden aangeboden aan Attero. 

 6. Een partij gft/organische reststromen wordt verder niet geaccepteerd als de in tabel 2 genoemde percentages overschreden worden. Tabel 2 Kwaliteitseisen gft en organische reststromen

  Parameters  Per partij of container 

  Individuele component uit KGA-lijst

  Voorwerpen uit KGA-lijst

  meer dan 0,02 gewichtsprocent (1 kg/ton gft)

  meer dan 0,1 gewichtsprocent (0,2 kg/ton gft) 

  Kadaver of ander voor destructie bestemd dierdeel of slachtafval. Organische reststromen: alleen cat. 3 materiaal is toegestaan. Materiaal vallend onder cat. 1 en 2 is niet toegestaan. meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft) 

  Voorwerpen van glas, steen, keramiek, rubber, hout, metaal, textiel, kunststof of combinaties daarvan.

  Individuele component van bovenstaand genoemde voorwerpen. 

  meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft)

  meer dan 1 gewichtsprocent (10 kg/ton gft)

  Stofzuigerzakken, absorptiekorrels, haren, veren of mengsel daarvan.  meer dan 1 gewichtsprocent (10 kg/ton gft) 
  Gft in zakken (uitgezonderd zakken met kiemplant logo, zie passage hieronder). 

  meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft) (dit is gewicht van zakken inclusief inhoud) 7. Gft mag worden aangeboden in zakken (zowel papier als biologisch afbreekbaar plastic) mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
  • gft-zakken kleiner dan 120 liter: deze moeten voorzien zijn van een goed zichtbaar kiemplantlogo;
  • gft-zakken (inliners) van 120 liter en groter: deze moeten goed zichtbaar voorzien zijn van én een milieukeurlogo én een kiemplantlogo.

 8. Om procestechnische redenen kunnen de volgende afvalstoffen in principe niet worden geaccepteerd:
  • afvalstoffen bestaande uit voorwerpen of materialen die in enige richting groter zijn dan 150 cm;
  • afvalstoffen met voorwerpen die groter zijn dan 0,5 m3 en/of zwaarder zijn dan 100 kg.

 9. Organische reststromen mogen niet bevatten:
  • stoffen waarvan de verwerking ingevolge enige wettelijke bepaling of daaruit voortvloeiende Europese regeling (EURAL) niet mogen worden geaccepteerd;
  • radio-actief-, anatomisch-, destructie-, ziekenhuis- of besmet afval: met dien verstande dat de chemische samenstelling van het aangevoerde gft-afval zodanig moet zijn dat, na compostering, aan de krachtens wettelijk voorschrift, opgestelde eisen wordt voldaan;
  • stoffen die belemmeren dat de compost voldoet aan de nieuwe Meststoffenwet met de gestelde criteria voor het verkrijgen van ‘compost’ of gelijkluidende criteria;
  • afvalstoffen die het biologisch omzettingsproces kunnen verstoren (met name ontsmettingsmiddelen of desinfectiemiddelen);
  • keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende middelen van vervoer. 
 10. Kasloven dienen geshredderd te worden aangeleverd en vrij te zijn van touw en clips.

 11. Kasloven op matten en steenwolmatten uit substraatteelt, fruit en brijachtig afval worden niet geaccepteerd.

 12. Bloembollenafval wordt niet geaccepteerd om het risico op verspreiding van de resistente schimmel Aspergillus fumigatus via de compost te verkleinen.

 13. Indien in verband met kwaliteitscontrole en/of uit verwerkingstechnisch oogpunt blijkt dat de aangevoerde organische reststromen gecontroleerd moeten worden, dan worden de verkregen gegevens aan de ontdoener toegezonden.

 14. De inzameling en het transport van organische reststromen dienen te geschieden op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de aan te bieden organische reststromen, in de zin van goede biologische verwerking, is gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat ingezamelde organische reststromen in gesloten voertuigen binnen 24 uur na inzameling dienen te worden aangeleverd bij Attero.

Artikel 17 Acceptatievoorwaarden groenafval

 1. Groenafval mag bestaan uit: takken, rondhout of houtsnippers, boomstobben (met een maximale vervuiling met grond van 10%, gras op rollen, los gras, watercultures, organische restproducten, snoeiafval, riet, hekkelspecie, blad, overige organisch-plantaardige materialen voor zover het composteringsproces niet nadelig wordt beïnvloed.

 2. In groenafval mag niet aanwezig zijn:
  • anorganische afvalstoffen;
  • gevaarlijke afvalstoffen;
  • verontreinigde grond en bagger;
  • gft;
  • rottend materiaal;
  • veegvuil en riool- en kolkenslib;
  • groenafval dat aanhangende verontreinigde bagger, grond of stenen bevat;
  • glas, steen, metaal, papier/karton, rubber, plastic;
  • geverfd, geïmpregneerd of verduurzaamd hout, zoals bielzen;
  • (nylon)touw, ijzerdraad en andere kunststof materialen;
  • huisvuilzakken;
  • groenafval dat zodanig verontreinigd is, dat de afzet van het eindproduct van compostering in gevaar dreigt te komen;
  • groenafval dat verontreinigd is met stoffen die het biologische verwerkingsproces nadelig kunnen beïnvloeden;
  • iepenhout.

 3. Groenafval dat invasieve exoten bevat (zoals berenklauw of Japanse duizendknoop) dient separaat te worden aangeboden. Attero verwerkt invasieve exoten op de locaties Tilburg en Deurne. Bij de aanbieding van groenafval met invasieve exoten gelden de volgende voorwaarden:
  • Het materiaal moet nagenoeg volledig vrij zijn van grond;
  • het materiaal mag geen stenen of puin bevatten;
  • Het materiaal mag geen andere, anorganische verontreinigingen bevatten;
  • Het materiaal mag geen grove delen zoals takken/houtachtige delen bevatten met een doorsnede van 3 cm of meer;
  Bij afwijking van de hierboven gestelde voorwaarden wordt het verwerkingstarief automatisch opgehoogd naar € 100,- per ton.

Artikel 18 PBD

 1. Pbd mag geen stoorstoffen bevatten die schadelijk zijn voor de installatie of een negatieve invloed hebben op de outputkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Huishoudelijk restafval
  • Textiel/kleding
  • (Landbouw)zeilen/worteldoek/tentzeilen
  • Bouwmaterialen/gereedschap
  • Elektronica
  • Harde kunststoffen niet zijnde verpakkingsmateriaal
  • Speelgoed
  • Lege verpakkingen met een inhoud van meer dan 5 liter

 2. Het aandeel stoorstoffen als bedoeld in artikel 18.1 mag niet meer bedragen dan 14% (m/m).

 3. Pbd dient losgestort of in doorzichtige zakken te worden aangeleverd.

 4. Pbd dat in niet-doorzichtige zakken wordt aangeleverd, kan door Attero als zijnde huishoudelijk (rest)afval worden aangemerkt en zodanig als stoorstof beoordeeld.

 5. De verpakkingen in pmd dienen leeg te zijn. Dit houdt tevens in geen andere materialen in de pmd-verpakkingen mogen worden gestopt.

 6. Pbd mag geen stromen bevatten zoals benoemd in tabel 3.

Tabel 3 - Stoffen die niet in pmd mogen zitten 
Verpakkingen met chemische stoffen Resten papier en karton
Kitkokers en piepschuim Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
Landbouwplastic en vijverfolie Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, kratten
Kleding/Textiel en elektronische apparaten Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
Ander verpakkingsmateriaal zoals glas Verfblikken
Alle soorten spuitbussen  

Artikel 19 Acceptatievoorwaarden overige afvalstromen

 1. Overige afvalstromen zijn afvalstoffen waarvoor specifieke acceptatievoorwaarden gelden die vooraf met Attero worden afgesproken en vastgelegd in de inname-/leveringsovereenkomst.

 2. Alle aangeboden foliën, inclusief landbouwfolie, niet zijnde krimp- en stretchfolie dienen vrij te zijn van vreemdsoortige materialen.

 3. Papier/karton wordt geaccepteerd als monostroom en mag niet verontreinigd zijn met vreemdsoortige materialen.

 4. Afvalwater kan worden geaccepteerd na vooraanmelding.

  Tabel 4 - Per locatie te accepteren afvalstromen

     BA Organisch GHA BSA Grond Groen Asbest GA Overig
  Groningen X X X                    
  Wijster X X  
  Wilp X  
  Deurne   X       X    
  Venlo X X    
  Montfort X X    
  Landgraaf X     X  
  Maastricht X X X     X    
  Tilburg X X X   X X X X
  Moerdijk AEC X   X          
  Moerdijk Compostering   X       X    

 

Afkortingen

 BA Brandbaar afval
 Organisch Groente, fruit- en tuinafval en andere organische reststromen exclusief groenafval 
 GHA Grof huishoudelijk afval  
 BSA Bouw- en sloopafval inclusief hout 
 Grond Grond en grondachtige stromen inclusief baggerspecie
 Groen Groenafval
 Asbest Asbest en overige stortbare stromen 
 GA Gevaarlijk afval

 

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: