Algemeen

Lees hier artikel 1 tot en met 8.

Acceptatievoorwaarden Attero BV – [versienummer 2021]

Artikel 1 Algemene definities

Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Niet-reguliere afvalstoffen

Afvalstoffen die gezien aard en samenstelling apart moeten worden verwerkt en als zodanig zijn vermeld in de aanvullende acceptatievoorwaarden.

Gevaarlijke afvalstoffen

Bij ministeriële regeling (EURAL) als zodanig aangewezen gevaarlijke afvalstoffen, inclusief kca en/of kga.

EURAL

De Europese afvalstoffenlijst, in werking getreden op 8 mei 2002.

Afvalstroomnummer

Een uniek nummer dat wij afgeven. U kunt dit krijgen door een omschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen. Het toegekende afvalstroomnummer moet op elke (digitale) begeleidingsbrief staan.

Omschrijvingsformulier

Een formulier waarop de benodigde gegevens door of namens de ontdoener of diens vertegenwoordiger en vervoerder moeten worden ingevuld en voor de aanbieding van afvalstoffen aan Customer Services ter hand moet worden gesteld. Dit formulier stuurt u op om toestemming en een afvalstroomnummer te krijgen.

Begeleidingsbrief

Een brief die voldoet aan de vereisten van het besluit en de regeling Melden. Hierop vullen de ontdoener of diens vertegenwoordiger en de vervoerder de benodigde informatie in. Deze brief geeft u af bij de aanbieding van afvalstoffen op een van onze locaties.

Weegpas

Een elektronische gegevensdrager die voldoet aan de vereisten van het besluit en de regeling Melden. Hierop staan de benodigde gegevens namens de ontdoener of diens vertegenwoordiger en de vervoerder. Wij lezen de weegpas uit bij de aanbieding van afvalstoffen op een van onze locaties.

Ontdoener

Degene die de afvalstoffen heeft geproduceerd en/of eigenaar is van die afvalstoffen. 

Vervoerder

Degene die de afvalstoffen in opdracht van derden, bijvoorbeeld de ontdoener vervoert.

Inname- of leveringsovereenkomst

De overeenkomst tussen de ontdoener en Attero voor het aanleveren van afvalstoffen ter be- en/of verwerking van afvalstoffen.

Attero

Attero BV en de aan haar gelieerde vennootschappen.

Verwerken en bewerken

Handelingen van verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen die zijn benoemd in bijlage II A en B bij Europese richtlijn nr. 2006/12/EG.

Afvalstoffenbelasting (Wbm)

De afvalstoffenbelasting is onderdeel van de Wet belastingen op milieugrondslag. De belasting kent voor verbranden en storten van afvalstoffen een tarief per 1.000 kilo.

Brandbaar afval

Brandbaar afval kan onder andere de volgende soorten afval omvatten:
• huishoudelijk restafval;
• Hdo-afval;
• restafval van bedrijven;
• reinigingsdienstenafval.
Het brandbaar afval heeft een gemiddelde calorische waarde per leveringshoeveelheid (vrachtauto of container) van 10,0 MJ/kg (± 10%).

Huishoudelijk afval

Afval afkomstig van particuliere huishoudens aangeboden door en/of namens een gemeente.

Hdo-afval

Afval dat afkomstig is van de handel, diensten en overheid en dat naar aard en samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval. Hdo-afval staat ook bekend onder de term kwd-afval (kantoor-, winkel- en dienstenafval).

Pmd

Materiaal dat vrijkomt bij huishoudens en dat bestaat uit plastic verpakkingen en/of metalen (blik)verpakkingen en/of drankpakken. Pmd wordt soms aangeduid met de term pbd.

Bedrijfsafval

Overig brandbaar afval dat niet beschreven wordt in de andere categorieën brandbaar afval. Voorbeelden zijn industrieel afval en procesafval, afval uit rechtstreekse inzameling via afzetcontainers, afvalresiduen uit sorteerprocessen. In deze categorie horen ook grove delen die niet onder hdo-afval vallen (pallets, landbouwfolie, etc.).

Reinigingsdienstenafval

Afval dat wordt ingezameld door reinigingsdiensten. Dit is: veeg-, markt- en drijfvuil.

Groenafval

Organisch-plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen, bos en natuurterreinen en al het plantaardig afval dat hiermee te vergelijken is.

Gft

Gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens (incl. gekookte etensresten). Fijn tuinafval hoort bij gft (bijvoorbeeld onkruid en takjes), grof tuinafval hoort bij groenafval (bijvoorbeeld struiken en bomen).

Organisch bedrijfsafval

Organische bedrijfsafval is organisch materiaal dat ontstaat als reststromen bij (industriële) productieprocessen met name bij de verwerking van agrarische producten en in de Voedings- en genotmiddelen industrie:
• tuinbouwafval (kasloven en vruchtafval);
• land- en bosbouwafval;
• organische fractie van hdo/kwd-afval;
• veilingafval;
• afval bestaande uit, of bevattende dierlijke bijproducten (cat 3 materiaal als bedoeld in de EG-Verordening nr. 1069/2009);
• reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie;
• bewerkingsresiduen van andere composteer/vergisting-installaties.

Keukenafval en etensresten (swill)

Plantaardige en dierlijke (voornamelijk gekookte) etensresten, vooral afkomstig uit de grootkeukens van horeca-ondernemingen, instellingen van bedrijven, klinieken en verzorgingstehuizen.

Overige organische reststromen

Reststromen van overwegend organisch materiaal zoals slibben die niet vallen onder de definitie van groenafval, gft, organisch bedrijfsafval, keukenafval en etensresten.

Grof huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval dat door stukgrootte of gewicht niet tegelijk met huishoudelijk afval kan worden verwerkt. Voorbeelden zijn grof tuinafval, meubels, tapijten en particulier bouw- en sloopafval.

Bouw- en sloopafval

Afval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen en andere bouwwerken zoals wegen en civieltechnische kunstwerken.

Hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen

Hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen zijn afvalstoffen waarin de asbestvezels gebonden zijn aan andere stoffen, zoals rubber, kunststof, hars en cement. Bijvoorbeeld in:
• asbestcementplaten;
• rem- en frictiemateriaal;
• vloertegels, onderlaag en vloerbedekking;
• geïmpregneerde asbestverpakkingen.

Ongebonden/lichtgebonden asbesthoudende afvalstoffen

In de categorie ongebonden/lichtgebonden asbesthoudende afvalstoffen vallen onder andere:
• opgezogen/afgevangen/opgeveegd asbesthoudend stof;
• asbestkoord, asbestkous, stopbuspakking, geperste asbestplaat, asbestkarton, asbestpapier en asbesttextiel;
• gespoten asbest;
• crocidoliet (blauwe asbest) houdende producten;
• ledige verpakkingen voor asbestvezels.

M/m

Massaprocenten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen over de levering van afvalstoffen op eigen en externe afvalverwerkingslocaties en bedrijven, voor zover aangewezen door Attero.

 2. Attero behoudt zich het recht voor bij individuele locaties van of aangewezen door Attero specifieke of afwijkende voorwaarden te benoemen die afwijken van het gestelde in dit reglement. Deze voorwaarden worden dan vastgelegd in de Inname- of leveringsovereenkomst.

 3. Afwijkingen van deze acceptatievoorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Attero zijn aanvaard.

 4. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen over de afgifte van afvalstoffen gelden:
  • de Algemene Voorwaarden Attero BV en aan haar gelieerde vennootschappen;
  • de Aanvullende Acceptatievoorwaarden;
  • het locatiereglement van Attero. De Algemene Voorwaarden krijgt u bij Customer Services van Attero.

 5. (Tussentijdse) wijzigingen in de acceptatievoorwaarden worden op tijd aan de ontdoener meegedeeld. Als deze wijzigingen tot gevolg hebben dat de ontdoener in redelijkheid niet meer geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, moet de ontdoener zo snel mogelijk contact opnemen met Attero om te trachten in goed overleg een oplossing te vinden.

 6. Attero wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de ontdoener af, behalve wanneer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Gedragsregels

 1. De ontdoener en/of de vervoerder moeten voldoen aan de in dit reglement gestelde regels en voorwaarden en aan de voorwaarden zoals gesteld in het locatiereglement van Attero.

 2. De ontdoener en/of de vervoerder zijn verplicht zich aan de regelgeving te houden omtrent het maximaal toegestane treingewicht van het vervoersmiddel. Bij overschrijding van het terreingewicht kunnen maatregelen genomen worden.

 3. De ontdoener en/of de vervoerder zijn verplicht om binnen het terrein van de Attero-locaties de aanwijzingen van de door Attero aangewezen personen op te (doen) volgen.

 4. Bij het niet voldoen aan de regels en voorwaarden, evenals het niet opvolgen van de aanwijzingen kan de ontdoener en/of de vervoerder met onmiddellijke ingang de toegang tot de Attero-locatie worden ontzegd.

 5. Ook kunnen bedoelde aangewezen personen onmiddellijk, zonodig op kosten van de ontdoener of de vervoerder, die maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan eerder gegeven aanwijzingen.

Artikel 4 Acceptatie algemeen

 1. Attero accepteert alleen afvalstoffen die zijn toegestaan volgens de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en waarvoor een inname- of leveringsovereenkomst is afgesloten. Bij twijfel zijn de criteria op grond van de Wabo leidend.

 2. Attero accepteert alleen afvalstoffen van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars die vermeld staan op de lijst van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) als bedoelde bedrijven zich beroepsmatig met afval bezighouden en in opdracht van de ontdoener.

 3. Attero accepteert onder meer geen afvalstoffen die genoemd zijn in de lijst van verboden afvalstoffen in de Aanvullende Acceptatievoorwaarden.

 4. De aanbieder van de afvalstof dient redelijkerwijs te beoordelen of de afvalstof Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bevat en stelt vooraf Attero op de hoogte van typering en hoeveelheid aanwezige ZZS in de afvalstof. Als ZZS zijn gedefinieerd alle stoffen die voorkomen op de meest recente ZZS-lijst zoals uitgegeven door het RIVM.

 5. Attero kan elke afvalstof of (partij) afvalstoffen weigeren:
  • die niet of niet geheel overeenkom(t)(en) met wat de ontdoener in het omschrijvingsformulier heeft aangegeven of met wat Attero en de ontdoener in de opdrachtbevestiging of inname-/ leveringsovereenkomst zijn overeengekomen;
  • waarvan de samenstelling onbekend is;
  • die schade kan (kunnen) toebrengen aan personen en installaties op de door Attero aangewezen locatie;
  • als deze niet voldoet aan wat in internationale, Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving is bepaald.

 6. De ontdoener verplicht zich de inname-/leveringsovereenkomst, acceptatievoorwaarden, acceptatieprocedures, eventuele aanvullende acceptatievoorwaarden en locatiereglementen strikt na te leven.

 7. De ontdoener licht de vervoerder in over de inhoud van de Inname-/leveringsovereenkomst.

 8. De ontdoener is verplicht de aangeboden afvalstoffen te vergezellen van het (de) volgens de wet- en regelgeving vereiste documenten of wettelijk geaccepteerde digitale gegevensdragers, en de daarop gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.

 9. De in lid 8 bedoelde documenten worden door Attero gecontroleerd op volledigheid en voor zover mogelijk op juistheid van de gegevens. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het formulier blijft echter te allen tijde bij de ontdoener.

 10. De ontdoener moet de voorgenomen afgifte van niet-reguliere afvalstoffen uiterlijk twee werkdagen van tevoren melden.

 11. Behalve schriftelijk anders is overeengekomen conform artikel 2.3 moeten de afvalstoffen zodanig worden aangevoerd dat noch de lading, noch delen daarvan, van het voertuig kunnen vallen voordat de (stort)vloer is bereikt. Als de aard van de afvalstoffen dit risico met zich meebrengt, moet de lading worden afgedekt. Ook moeten, behalve schriftelijk anders overeengekomen, de stoffen zodanig worden aangeboden dat dit steekvast en lekvrij is, niet tot verwaaiing leidt en geen stof- en/of stankoverlast veroorzaakt bij de aanvoer en/of tijdens het storten. Kosten die Attero maakt om afwijkende stoffen te verwijderen, kunnen door Attero worden verhaald op degene die dit heeft veroorzaakt of de ontdoener of diens vertegenwoordiger.

 12. Attero kan nadere eisen stellen aan specifieke afvalstromen. Onder meer over de manier, tijdstip en plaats van aanvoer, stukgrootte, steekvastheid of verpakking. Deze nadere eisen worden vermeld in de Inname- of leveringsovereenkomst.

 13. De stoffen die worden aangeboden en die bestaan uit emballage mogen, behalve schriftelijk anders overeengekomen, niet gesloten zijn. Ook moeten deze schud-, schrap- en schraapleeg zijn, zodat er geen inhoud meer kan uitkomen.

 14. U kunt alleen afvalstoffen ter verwerking aanbieden tijdens de door Attero gestelde openingstijden. Informatie over de openingstijden kunt u opvragen bij Customer Services van Attero.

 15. Attero kan in overleg met de ontdoener een regeling treffen voor een gespreide aanlevering van grote hoeveelheden afvalstoffen van één en dezelfde soort.

 16. Attero accepteert afvalstoffen geleverd per schip, per spoor of per as. Specifieke voorwaarden over het aanleveren van afvalstoffen worden in de Inname – of leveringsovereenkomst vastgelegd.

 17. Als Attero dit wenselijk acht, moet de ontdoener op eigen kosten vóór afgifte een analyserapport van de afvalstoffen overleggen, opgesteld door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. Bij de aanlevering van gevaarlijke afvalstoffen moet de ontdoener altijd een analyserapport kunnen overleggen.

 18. In het geval dat de afvalstoffen achteraf niet voldoen aan de inname- of leveringsovereenkomst, wordt Attero geacht deze stoffen nooit geaccepteerd te hebben. Er is dan alsnog sprake van een weigering als bedoeld in artikel 6.

 19. (Tussentijdse) wijzigingen in de acceptatievoorwaarden worden op tijd aan de ontdoener meegedeeld. Als deze wijzigingen tot gevolg hebben dat de ontdoener in redelijkheid niet meer geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, moet de ontdoener zo snel mogelijk contact opnemen met Attero om te trachten in goed overleg een oplossing te vinden.

 20. Attero enerzijds en de ontdoener anderzijds stellen elkaar over en weer in kennis van stagnaties en afwijkingen die (dreigen te) ontstaan in de normale en gebruikelijke aanvoer/acceptatie van afvalstoffen.

 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of strijdig is met de Inname- of leveringsovereenkomst, beslist de directie van Attero. In die gevallen waarbij onmiddellijk handelen noodzakelijk is, komt gelijke bevoegdheid toe aan ter plaatse door Attero aangewezen personeel.

 22. Attero is bevoegd ter uitvoering van dit reglement nadere regels te stellen.

Artikel 5 Aanlevering

 1. Stoffen die de ontdoener of de vervoerder aanbieden, worden bij de aflevering gecontroleerd om vast te stellen of de aard, samenstelling en hoeveelheid voldoen aan alle eisen en voorwaarden genoemd in dit reglement.

 2. Attero bepaalt, op voor de ontdoener en/of de vervoerder bindende wijze, de kwantiteit van de aangeleverde stoffen met behulp van een aanwezige geijkte weegbrug. Attero behoudt het recht hier in afzonderlijke gevallen van af te wijken.

 3. De vervoerder krijgt na weging of tenzij Attero in afzonderlijke gevallen anders de kwantiteit bepaalt, een afschrift van de weeg- of volumeresultaten.

 4. De (digitale) begeleidingsbrief of weegpas wordt door Attero gecontroleerd op volledigheid en voor zover mogelijk op juistheid van de gegevens, evenals de verkregen toestemming tot aanlevering.

 5. Attero kan alleen digitale begeleidingsbrieven conform de EBA-standaard ontvangen en verwerken na voorafgaande toestemming door Attero. Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Meer informatie is op te vragen bij de afdeling Customer Services van Attero.

Artikel 6 Controle en weigering

 1. Attero behoudt zich het recht voor te allen tijde de aangeleverde afvalstoffen te controleren en/of monsters te nemen en deze te onderzoeken of te analyseren op kosten van de ontdoener. Het staat de ontdoener vrij bij deze controles aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en om contra-monsters/ analyses te laten verrichten. Bij afwezigheid van de ontdoener bij deze controles of bij afwezigheid van contramonsters/analyses door de ontdoener, zijn de bevindingen van Attero bindend.

 2. Als bij nadere controle blijkt dat de partij geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd, is Attero gerechtigd de eventuele kosten, gemaakt door Attero om de partij of een deel daarvan te (doen) verwijderen of verwerken op de voor de betrokken partij voorgeschreven wijze, via Attero te verhalen op de degene die dit heeft veroorzaakt of de ontdoener.

 3. Als bij nadere controle blijkt dat de partij geheel of gedeeltelijk is afgekeurd, dient de ontdoener de afgekeurde (deel)partij binnen 2 werkdagen na de melding van afkeur terug te nemen of door Attero te laten verwerken, met inachtneming van artikel 6, lid 2 en tenzij tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt. Indien ontdoener niet binnen de hiervoor genoemde termijn gevolg heeft gegeven aan het terug nemen van de afgekeurde noch Attero heeft verzocht om de betreffende partij te verwerken, behoudt Attero zich het recht voor om tot verwerking over te gaan.

 4. De aangeboden stoffen worden geacht door Attero te zijn geaccepteerd op het moment dat Attero na controle van de aangeboden stoffen op de losplaats of tijdens het invoeren van de stoffen in het verwerkingsproces heeft vastgesteld- dat de aangeboden stoffen overeenstemmen met de informatie zoals vooraf opgegeven en voldoen aan de in dit reglement genoemde eisen en voorwaarden. Bij aantoonbare schade, ontstaan door het aangeboden afval, kan de ontdoener alsnog aansprakelijk worden gesteld.

 5. Een weigering op grond van het gestelde in artikel 4 wordt mondeling en/of schriftelijk aan de ontdoener bij de (voorgenomen) afgifte op de locatie van Attero meegedeeld. Met afgifte wordt hier bedoeld de fysieke aanbieding op het terrein van Attero. Het afval is dan nog niet definitief geaccepteerd, maar bevindt zich wel op het terrein van Attero. De weging heeft in de meeste gevallen al plaatsgevonden. In ieder geval wordt de weigering zo spoedig mogelijk schriftelijk of digitaal aan de ontdoener meegedeeld nadat de afvalstoffen daadwerkelijk zijn aangeboden op de door Attero aangewezen locatie.

 6. Een weigering als bedoeld in lid 5 wordt door Attero onderbouwd met een controlerapport en/of foto’s van het geweigerde afval.

 7. Attero kan ook na twee dagen afvalstoffen nog weigeren:
  • als Attero binnen die termijn de ontdoener schriftelijk heeft meegedeeld dat hij gelet op de hoeveelheid afgegeven afvalstoffen en/of het ontbreken van analysecertificaten of andere kwaliteitsgegevens voor de samenstelling meer tijd nodig heeft voor de acceptatie. Attero bericht de ontdoener uiterlijk één week na die mededeling schriftelijk over een weigering;
  • als blijkt dat de ontdoener aan Attero onjuiste of onvolledige informatie over de samenstelling van de betreffende afvalstoffen heeft verstrekt. Deze weigering wordt binnen twee werkdagen na constatering van de onjuiste informatie meegedeeld aan de ontdoener.

Artikel 7 Bezwaar

 1. Tegen op grond van dit reglement genomen besluiten kan door de ontdoener en/of vervoerder bij Attero, (afdeling Customer Services) schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar ingediend worden. De directie van Attero behandelt het bezwaar zo snel mogelijk en neemt binnen dertig dagen een beslissing.

 2. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit of beslissing waarop het betrekking heeft, niet op. Het besluit blijft van kracht totdat de directie van Attero anders heeft besloten en dit nieuwe besluit schriftelijk aan de ontdoener heeft meegedeeld.

 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de acceptatievoorwaarden of aanvullende acceptatievoorwaarden worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, behalve indien tussen Attero en de ontdoener in de opdrachtbevestiging of afgifte- / leveringsovereenkomst een andere rechter of instantie (arbitrage) absoluut bevoegd is verklaard. Bovendien geldt het Nederlands recht.

 4. Tegen de beslissingen van de directie van Attero staan verder de normale wettelijke rechtsgangen open, met dien verstande dat hierbij het in lid 2 van dit artikel gestelde van kracht blijft en niet van opschortende werking op het eerstgenomen besluit kan worden uitgegaan.

Artikel 8 Aanvullende acceptatievoorwaarden

 1. Deze aanvullende acceptatievoorwaarden gelden voor specifieke afvalstoffen of voor specifieke be- of verwerkingsinstallaties naast de algemene voorwaarden en het locatiereglement. Attero heeft het recht om dergelijke aanvullende acceptatievoorwaarden eenzijdig van toepassing te verklaren op overeenkomsten en aanbiedingen als dat op grond van overheidsmaatregelen/voorschriften (vergunningen) en/of in het kader van een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is of in redelijkheid door Attero noodzakelijk wordt geacht.

 2. De volgende milieuschadelijke stoffen mogen niet aan Attero worden aangeboden:
  • stoffen die volgens de Kernenergiewet (stb. 1963, 82) en Destructiewet (stb. 1957, 84) als milieuschadelijk zijn aangewezen;
  • specifiek ziekenhuisafval;
  • chemisch en daarmee vergelijkbaar afval (kga-afval);
  • verven zoals lakken, coatings, beitsen, primers, verfslib, filtermatten, kleurstoffen en dergelijke;
  • oplosmiddelen zoals thinners, terpentines, ammoniak-oplossingen en dergelijke;
  • lijmen zoals montagekitten, pvc-lijmen, twee-componentenlijmen, kunstharslijmen en dergelijke;
  • chemische bouwstoffen, waaronder morteltoevoegingen en plamuren;
  • afdichtingsmiddelen, waaronder kitspuiten, purschuim/foam en bitumen;
  • olie en vetten zoals diesel- en huisbrandolie, hydraulische olie, motorolie, remvloeistoffen, smeerolie, ontkistingsolie, oliefilters, absorptiekorrels, persluchtcondensaat, soldeervet en -pasta en dergelijke;
  • bestrijdingsmiddelen;
  • zuren en logen;
  • reinigingsmiddelen;
  • koelkasten en diepvriezers, accu’s en batterijen, energiezuinige lampen, TL-buizen en PCB-houdende condensatoren van lichtarmaturen;
  • afvalstoffen die vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
  • zelf ontbrandbare of licht ontbrandbare afvalstoffen;
  • lithium-houdende batterijen en/of andere brandgevaarlijke batterijen;
  • ontplofbare afvalstoffen;
  • afvalstoffen die schade kunnen toebrengen aan mens, flora of fauna;
  • afvalstoffen die in aanraking met water gassen ontwikkelen, exotherm reageren en/of ontbranden.

 3. In bijzondere gevallen is acceptatie van anderszins niet geaccepteerde afvalstromen toch mogelijk. Attero kan daarbij aanvullende voorwaarden stellen. Dit geldt voor de volgende afvalstoffen:
  • sterk stuivende afvalstoffen en afvalstoffen die een hinderlijke geur veroorzaken;
  • gesloten vaten, bussen, drums en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
  • brandend en smeulend afval;
  • afvalstoffen bestaande uit voorwerpen of materialen die in enige richting groter zijn dan 1.500 mm;
  • partijen afval met voorwerpen die groter zijn dan 0,5 m3 en/of zwaarder zijn dan 100 kg;
  • partijen afval die metalen staven bevatten, of drukhouders;
  • partijen afval die lange taaie slierten bevatten, of bestaan uit windsels van touw, visnetten, sterke garens, folies en dergelijke;
  • autobanden;
  • houten pallets;
  • vloeibaar afval;
  • bigbags.
  Neemt u bij vragen of twijfel contact op met Customer Services, telefoon (088) 550 25 00.

 4. De aangeboden stoffen mogen bij het uitstorten (ter beoordeling van Attero):
  • geen riekende geur verspreiden;
  • geen stof veroorzaken;
  • geen broei vertonen en/of veroorzaken;
  • geen brandende of smeulende materialen bevatten tenzij anders bepaald op grond van artikel 8.3.

 5. Stoffen die door Attero op grond van zijn moverende redenen zijn uitgesloten, worden eveneens niet geaccepteerd.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?