Teken de FNV petitie

Afval import. Slepen met afval. Dat kan toch niet goed zijn? Zo worden we nog het afvalputje van Europa!

Dit zijn de onderbuikgevoelens die we regelmatig horen. En niet onbegrijpelijk als je de andere kant van het verhaal nooit hoort. In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee in deze andere kant. En hopen we dat jullie ons willen helpen. FNV heeft een petitie (teken de petitie hier) lopen om de importheffing op afval in te trekken die 25 mei aangeboden wordt aan de Tweede Kamer. Met uw stem kunt u helpen de werkgelegenheid te behouden en de CO2-uitstoot te beperken. Elke stem telt, of u nu FNV-lid bent of niet. Helpt u ons mee?

Wat is de importheffing?

De importheffing is ingegaan op 1 januari 2020 als onderdeel van het Urgenda-pakket. Deze klimaatmaatregel is bedoeld om het economisch onmogelijk te maken om nog langer afval te importeren, zodat deze import geheel ‘verdampt’. Doordat daardoor een kwart van de twaalf afvalenergiecentrales niet meer zal draaien zou er volgens het Ministerie 0,2 Mton aan CO2-uitstoot bespaard moeten gaan worden. De Urgenda-klimaatmaatregel zou de werkgelegenheid niet schaden en niet tot meer CO2-uitstoot in andere landen leiden.

Waarom leidt deze juist tot meer CO2-uitstoot?

Onderzoeken van TNO, CE Delft, PwC en Eunomia tonen aan dat de importheffing op afval juist wel tot meer CO2-uitstoot leidt. CDA-kamerlid Omtzigt wees al tijdens een Kamerdebat op de foutieve berekening door het Ministerie maar kreeg geen antwoord. TNO berekende dat de importheffing binnen de Nederlandse grenzen maar 0,108 Mton CO2-uitstoot bespaart en in Europa zelfs tot 0,937 Mton meer CO2-uitstoot leidt. Afval dat wij niet importeren uit omringende landen zal daar namelijk gestort gaan worden. In Europa wordt jaarlijks nog 188 miljoen ton afval gestort (waaronder een kwart van het huishoudelijk restafval) wat tot ruim 100 Mton aan CO2eq-uitstoot leidt. Afval dat je stort gaat namelijk rotten wat tot broeikasgassen leidt.

Waarom leidt de importheffing tot minder werkgelegenheid?

Het is de intentie van het Ministerie om de import van restafval economisch onmogelijk te maken. Nederlandse afvalenergiecentrales importeren bijna een kwart van het afval dat zij verwerken. Als de import stopt, dan betekent dit dus een koude sanering van een kwart van de Nederlandse afvalenergiecentrales. Dit betekent niet alleen dat er bij afvalbedrijven honderden banen verloren gaan, maar ook bij transportbedrijven, onderhouds- en schoonmaakbedrijven.

Maar worden we dan niet het afvalputje van Europa?

Afvalverwerking is een Europese markt. We importeren dan wel 1,5 miljoen ton restafval, maar exporteren tegelijkertijd als Nederland 12 miljoen ton aan afvalstromen waar wij zelf onvoldoende mogelijkheden voor hebben. Zo zijn wij bijvoorbeeld na Frankrijk de grootste exporteur van gevaarlijk afval in Europa. Het ‘slepen’ met afval kent een zeer beperkte CO2-footprint als je het afzet tegen de manier van verwerking. Het is vanuit klimaatoogpunt beter om duizenden kilometers met huishoudelijk restafval te rijden naar een afvalenergiecentrale dan het te storten. En dan te weten dat meer dan een kwart van de vrachtwagens die naar Engeland rijdt ook nog leeg terugrijdt.

Maar geldt die heffing ook niet voor Nederlands afval? Wie betaalt dan de milieukosten?

Er is in Nederland een afvalstoffenheffing geïntroduceerd op het verbranden en storten van Nederlands afval om recycling te stimuleren. Uit praktisch oogpunt is bepaald om deze heffing te innen bij afvalenergiecentrales en stortplaatsen waarbij deze doorberekend mag worden aan de ontdoener. Een importheffing gaat recycling niet stimuleren. Afval uit Engeland gaat eerst al door een nascheidingsinstallatie om vervolgens gebaald getransporteerd te worden. Met een importheffing erop wordt het goedkoper om restafval (zonder nascheiding) direct naar de stortplaats in Engeland te rijden. De CO2-uitstoot die daarbij vrijkomt stopt niet bij de grens, maar leidt ook in Nederland tot klimaatverandering en milieukosten. Voor degenen die het principieel belangrijk vinden dat milieukosten worden ingeprijst is het wellicht goed te weten dat afvalenergiecentrales vanaf 1 januari jl. ook belast worden met een CO2-heffing. Wij (en de FNV) roepen in de petitie niet op om deze CO2-heffing in te trekken, maar alleen om de importheffing in te trekken.  

Hoe gaan jullie dan CO2-uitstoot besparen?

De afvalsector stoot nu al ruim 55% minder uit dan in 1990, dus heeft haar bijdrage aan de Europese klimaatdoelstelling al dubbel en dwars gehaald. Maar het kan en moet nog beter. De afgelopen jaren heeft Attero ruim €200 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe innovaties, zoals plastic recycling, plastic sortering, nascheiding, warmte-uitkoppeling, CO2-afvang, groengasproductie, etc. Attero is nu zover dat al haar CO2-emissies volledig worden gecompenseerd met vermeden emissies uit haar productie van secundaire grondstoffen en hernieuwbare energie. Met onze afvalenergiecentrales produceren we groengas, warmte en elektriciteit die de inzet van aardgas en geïmporteerde kolen en biomassa voorkomen. Als Attero een financieel gezond bedrijf blijft, dan zullen we de komende decennia blijven investeren in innovaties die wel CO2-uitstoot besparen en juist voor meer werkgelegenheid zullen zorgen. Het intrekken van de importheffing op afval is daarbij essentieel.

Wat kan ik doen om de importheffing ingetrokken te krijgen?

Wilt u helpen om de werkgelegenheid te behouden en de CO2-uitstoot te beperken? Teken dan de FNV petitie om de importheffing op afval in te trekken Teken de petitie: een stop op de importheffing op afval voor de Afval Energie Centrales - FNV en deel deze met andere geïnteresseerden. Op 25 mei bieden FNV en de afvalbedrijven deze petitie aan bij de Tweede Kamer. Veel dank voor uw steun!

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.