Klimaat en CO2

Wij willen met onze activiteiten meer CO2-emissie besparen dan dat wij uitstoten. En dat lukt steeds beter.

Attero Klimaatneutraal over 2019

Attero verwerkt afval tot secundaire grondstoffen en hernieuwbare energie. Bij deze verwerking veroorzaken wij fossiele CO2-uitstoot maar vermijden wij ook weer fossiele CO2-uitstoot. Als je deze tegen elkaar afzet dan was Attero over 2019 klimaatneutraal. Dat hebben we als volgt bereikt:

 • Afvalenergiecentrales: De meeste CO2-uitstoot bij Attero wordt veroorzaakt door het verbranden van niet-recyclebaar restafval. Weggegooide voorwerpen in het restafval die (gedeeltelijk) gemaakt zijn van fossiele grondstoffen zoals niet-recyclebaar plastic worden omgezet in energie waarbij er fossiele CO2via de schoorsteen in de lucht komt. Daar staat tegenover dat wij uit dit afval warmte, elektriciteit en groengas maken die anders uit kolen of aardgas geproduceerd zou zijn. De productie uit kolen en aardgas leidt tot veel meer CO2-uitstoot welke wij nu voorkomen. Deze vermeden emissies nemen wij ook mee in onze CO2-footprint. Daarnaast importeert Attero ook niet-recyclebaar restafval uit landen waar het anders gestort zou worden. Bij het storten van afval komen grote hoeveelheden broeikasgassen vrij. Dat wij deze stortgasemissies in het buitenland voorkomen nemen wij overigens niet mee in onze CO2-footprint.
 • Stortplaatsen: Vroeger werd er veel restafval gestort. Dit afval is gaan rotten wat ook tot broeikasgassen leidt. Attero vangt dit stortgas zoveel mogelijk af om het op te werken tot groengas of elektriciteit. Een deel wordt niet afgevangen en veroorzaakt methaan emissies (een broeikasgas dat wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten, CO2eq).
 • Recycling: Attero verwerkt veel afval tot grondstoffen. Doordat we plastic recyclen voorkomen we dat er meer plastic uit olie gemaakt hoeft te worden. En met de productie van hoogwaardige bodemverbeteraars uit gft-afval hoeft er minder veen uit de Baltische Staten ontgonnen en naar Nederland getransporteerd te worden. Bij de verwerking van gft-afval tot compost wordt bovendien ook via een tussenstap weer hernieuwbaar biogas geproduceerd.

En door metalen uit restafval en pmd-afval te recyclen hoeven deze metalen niet in een mijn gedolven te worden. Met al deze recyclingactiviteiten vermijdt Attero nog meer CO2-uitstoot.

Alles bij elkaar heeft Attero in 2019 862 kton CO2uitgestoten en 939 kton CO2-uitstoot vermeden, waarmee Attero onder aan de streep CO2-uitstoot bespaart en dus Klimaatneutraal is over 2019. 

1 miljoen ton vermeden CO2-emissies in 2030

Attero heeft de ambitie om nog meer bij te dragen aan de Klimaatdoelstellingen. Ten eerste zullen we ons maximaal in blijven zetten om afval dat anders gestort zou worden in Europa bij ons te verwerken tot hernieuwbare energie zolang dat bijdraagt aan de vermindering van de Europese CO2eq-uitstoot. Daarnaast heeft Attero de ambitie om in 2030 maar liefst 1 miljoen ton vermeden CO2-emissies te realiseren. Attero heeft een flink aantal innovatieprojecten in ontwikkeling die hier aan bijdragen:

 • Vergroten capaciteit voor nascheiding van restafval van huishoudens en bedrijven;
 • Vergroten capaciteit voor plastic recycling;
 • Meer warmte-uitkoppeling van de afvalenergiecentrales naar warmtenetten;
 • Meer groengasproductie uit organische reststromen zoals gft-afval;
 • Meer productie van biosubstraatgrondstoffen uit gft-afval ter vervanging van veen;
 • Aanleg van zonneparken op stortplaatsen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit;
 • CO2-afvang bij een afvalenergiecentrale;
 • Project Duurzaam Storten voor vermindering stortgas-emissies.

De kans dat deze projecten gerealiseerd zullen worden hangt sterk af van het gevoerde overheidsbeleid. Als dit beleid innovatie voor echte CO2-besparing omarmt, dan is Attero ervan overtuigd een aantal van deze projecten te realiseren en daarmee haar ambitie waar te maken.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: