Onze standpunten

Hoe lang blijven we in Nederland nog afval verbranden? Is afval verbranden niet slecht voor het milieu? De beeldvorming strookt niet altijd met de werkelijkheid. Attero brengt daarom graag haar standpunten naar voren op basis van feiten, zodat beleidsmakers en andere geïnteresseerden hier verder mee kunnen. En we nodigen beleidsmakers graag uit om hier met ons over van gedachten te wisselen.  

Geen handelsbeperkingen op afval binnen Europa

Jaarlijks wordt er in Europa nog 60 miljoen ton afval gestort. Dat is de grootste bron van methaan-emissies in Europa, een zeer agressief broeikasgas. Attero wil bijdragen aan een schoner klimaat door afval uit omringende landen om te zetten in energie om deze emissies te voorkomen. De importheffing op afval die per 1 januari 2020 van kracht is, bemoeilijkt deze import en leidt er toe dat er meer afval in omringende gestort wordt, waardoor er meer methaanuitstoot ontstaat. Daarom moet deze importheffing zo snel mogelijk worden afgeschaft. Het is daarbij denkbaar de importheffing per 1 januari 2021 te vervangen door een CO2-heffing en de afvalsector heeft hierover constructief overleg met de Ministeries. We hebben een aparte pagina gemaakt over de importheffing.

Bekijk een filmpje over hoe belangrijk onze afvalenergiecentrales zijn voor Europa, nu en in de toekomst.

   
           

Houd de weg vrij om afvalenergiecentrales bij te laten dragen aan de Energie Transitie

Afvalenergiecentrales waren in 2018 verantwoordelijk voor de productie van 11% van alle hernieuwbare energie in Nederland. In het Klimaatakkoord staat de ambitie om in 2030 40PJ aan duurzame stadsverwarming te realiseren. Afvalenergiecentrales kunnen 25PJ van deze warmte leveren. Overheidsbeleid kan dit faciliteren. Het is daarbij essentieel dat er een gelijk speelveld komt. Nu komt het voor dat afvalenergiecentrales worden weggeconcurreerd door subsidies op de bijstook van houtpellets uit Canada en de Baltische Staten in kolencentrales of biomassa-energiecentrales. Afvalenergiecentrales zijn een ideale warmtebron in warmtenetten omdat zij flexibel kunnen schakelen tussen de productie van warmte en elektriciteit. Zodoende kunnen afvalenergiecentrales pieken en dalen in de warmtevraag goed opvangen. Andere duurzame warmtebronnen op hetzelfde warmtenet zijn hier vaak nog niet toe in staat. Afvalenergiecentrales leiden niet tot situaties waarbij we afval moeten blijven inzetten om te voorkomen dat we in de kou zitten (zogenaamde ‘lock-in’). Indien er in de toekomst duurzamere warmtebronnen aan het warmtenet gekoppeld kunnen worden, kunnen afvalenergiecentrales hun warmteleveringen weer afbouwen en de elektriciteitsproductie weer opschroeven. Afvalenergiecentrales dienen daarom door de overheden te worden opgenomen in de Regionale Energie Strategieën en ontwikkeling van additionele warmtevraag dient te worden gefaciliteerd.

Meer weten over duurzame warmte van Attero Moerdijk? Dat leest u hier.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: