Wat gebeurt er met deze afvalstroom?

Heb je verontreinigde grond? Wij bekijken graag hoe we deze kunnen reinigen zodat we zoveel mogelijk kunnen hergebruiken.


Onze specialisten beoordelen graag jouw verontreinigde grond. Onze grondreinigingstechnieken kunnen allerlei verontreiniging verwijderen, zelfs PFAS. Niet reinigbare grond kunnen wij accepteren op onze vier stortlocaties.

Waar kan ik verontreinigde grond aanbieden?

Op deze locaties is het mogelijk om verontreinigde grond aan te bieden.

Landgraaf Tilburg
Wilp Wijster

Wat heb ik nodig om te kunnen leveren?

Voor het transporteren en aanleveren van afval heb je een afvalstroomnummer nodig. Klanten kunnen afvalstroomnummers voor asbeststromen, (grof) bedrijfsafval en straalgrit (niet reinigbaar) aanvragen in ons klantportaal Mijn Attero. Voor overige afvalstromen kun je afvalstroomnummers aanvragen door het invullen van het omschrijvingsformulier. Mail dit naar ssc@attero.nl en ontvang binnen één werkdag het afvalstroomnummer. Nog geen klant? Neem dan contact op met Customer Services.

Artikel 13 Acceptatievoorwaarden (reinigbare) grond/zand 

Het aan te leveren materiaal dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven in onderstaande tabel. 

Klik hier voor de acceptatiegrenswaarden, tabel 1A, pagina 18-19.

Soort materiaal Eisen
Verontreinigde grond/zand Vooraf dient de chemische fysische samenstelling en de hoeveelheid bodemvreemd materiaal bekend te zijn, indien deze onbekend is verricht een keuring cq. toetsing aan de eisen van BRL 7500.
Asbesthoudende grond/zand Vooraf dient de chemische fysische samenstelling en de hoeveelheid bodemvreemd materiaal bekend te zijn; indien deze onbekend is verricht een keuring cq. toesting aan de eisen van BRL 7500.
Spoorwegballast Vooraf dient de chemische fysische samenstelling, hoeveelheid bodemvreemd materiaal en het gemeten asbestgehalte bekend te zijn.
Baggerspecie (reinigbaar) Vooraf dient de chemische samenstelling, een zeefkromme, de hoeveelheid en soort bodemvreemd materiaal bekend te zijn. Indien uit analyse blijkt dat het niet-reinigbare baggerspecie betref, kan de afvalstroom bij de stortplaats worden aangeboden. 
Riool-, kolken- en gemalenslib

> 70% gewicht en/of volume zand- en grondfractie;
< 20% gewicht en/of volume organisch afval;
< 10% gewicht en/of volume steenachtig materiaal;
< 5% gewicht en/of volume overig niet chemisch afval.

Rioolzand
Veegafval

 

 •  uitgangspunt bij rioolzand/gezeefd RGKV is minimaal 90% zand
 • uitgangspunt bij Veegzand is >80% zand
 • uitgangspunt bij ongezeefd RKGV/RKG-slib is >70% á 80% zand 
 1. Indien de grond een hoger percentage bodemvreemd materiaal bevat dan omschreven, dient het vooraf gezeefd te worden. Dit geldt ook voor partijen waarvan het bodemvreemd materiaal > 200 x 200 mm is. De extra zeefstap kan in bepaalde gevallen in overleg door Attero worden verzorgd. Eventuele extra kosten worden vooraf met de ontdoener overeengekomen. Onder bodemvreemd materiaal wordt verstaan: 
  • takken, wortels, bladeren e.d.; 
  • steenachtige materialen (puin); 
  • overige bodemvreemde materialen. Bij overig bodemvreemd materiaal is de te accepteren hoeveelheid ter beoordeling van Attero.

 2. Ten behoeve van de vooracceptatie moet de aanbieder –mede aan de hand van historische informatie - de fysische en chemische samenstelling van de desbetreffende partij verontreinigde grond/baggerspecie inzichtelijk maken. Bronnen voor deze gegevens kunnen zijn: 
  • vooronderzoek conform NEN 5725 of NEN 5717; 
  • indicatief-, verkennend- of nader (water)bodemonderzoek; 
  • saneringsonderzoek, saneringsplan of BUS melding; 
  • een depotkeuring in het kader van Wbb of Bbk; 
  • indicatieve (partij)keuring, conform BRL 9335-1, paragraaf 6.4.6

 3. Voor alle partijen verontreinigde grond/baggerspecie dient, vóór aanlevering, de fysische en chemische samenstelling door middel van wettelijke bewijsmiddelen inzichtelijk gemaakt te worden. De gegevens moeten representatief zijn voor de betreffende aangeboden partij.

 4. Fysische samenstelling: • gehalte aan droge stof (ds); • gehalte lutum; • gehalte aan bodemvreemde stoffen; • gehalte humus (organische stof).
 5. Samenstellingswaarden van een partij verontreinigde grond dienen binnen de acceptatiegrenswaarde van de BRL SIKB 7500 te liggen. De actuele acceptatiegrenswaarden zijn te raadplegen via deze link.

 6. Samenstellingswaarden van een partij herbruikbare grond dienen binnen de acceptatiegrenswaarden van BRL SIKB 9335 te liggen. Voor (indicatief) herbruikbare grond geldt in deze BRL als acceptatiegrenswaarde: maximaal klasse Industrie (conform Besluit Bodemkwaliteit).

 7. Niet gemeten en/of opgegeven parameters/stoffen worden verondersteld niet aanwezig te zijn, maar mogen genormeerd de Maximale Waarden voor de klasse Industrie, conform de Regeling Bodemkwaliteit (bijlage B), niet overschrijden.

 8. In alle gevallen dienen er gegevens te worden overlegd betreffende de PFAS-gehalten. Op de website Bodemplus vind je meer informatie over het actuele analysepakket.

 9. Bij aanlevering van baggerspecie dient tevens een zeefkromme aanwezig te zijn. Indien een partij asbest bevat dient de ontdoener door middel van een analyse de gewogen concentratie aan te geven. Indien, andere dan bovenstaande, parameters niet zijn genoemd/geanalyseerd, dan worden deze afwezig verondersteld tenzij aan de hand van de specifieke eigenschappen van een partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders wordt geoordeeld.

 10. Wanneer op basis van partijspecifieke informatie verwacht kan worden dat andere dan genoemde parameters in het aangeboden materiaal aangetroffen worden, behoudt Attero zich het recht voor om te allen tijde vóór acceptatie aanvullende informatie en/of analyse(s) te eisen.

 11. Attero biedt de mogelijkheid om grond voor de ontdoener te keuren. Hieraan zijn kosten verbonden.

 12. Attero toetst aangeboden partijen verontreinigde grond en baggerspecie conform SIKB-protocol 7510 ‘Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie’ alvorens tot acceptatie over te gaan.

 13. Bij aanbieding van grond voor de grondbank toetst Attero aan de eisen gesteld in BRL 9335.

 14. In afwijking van lid 9 hanteert Attero een grenswaarde aan bodemvreemde materialen van 10% (m/m), tenzij anders overeengekomen. 

Je vindt onze acceptatieregeling, locatiereglement en de algemene voorwaarden op de pagina downloads.

Lees meer over de algemene procedure voor het aanbieden van afvalstoffen.

Weegpassen zijn pasjes op creditcardformaat met daarop alle noodzakelijke informatie digitaal opgeslagen om aangeboden vrachten te kunnen accepteren op onze locaties Wijster, Wilp, Moerdijk, Tilburg, Venlo, Montfort, Landgraaf en Maastricht. Voor vragen over nieuwe weegpassen of vervanging van bestaande weegpassen kun je contact opnemen met Customer Services. Bel daarvoor naar (088) 550 25 00. Mailen kan natuurlijk ook: ssc@attero.nl.

Lees meer over weegpassen

Als het is toegestaan door het LMA mag je afvaltransporten uitvoeren zonder papieren begeleidingsdocumenten. Bijvoorbeeld met Attero-weegpassen of met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA). Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Het gebruik van EBA vergt een technische aansluiting met de afval-app die je gebruikt. Voor zo’n aansluiting doorlopen wij eerst een testfase om zeker te weten dat we een veilige en correcte verbinding hebben. Voor meer informatie over een EBA-aansluiting neem je contact op met Robert Jan Saft per e-mail via robert.jan.saft@attero.nl.

Attero is aangesloten op het Peppol-netwerk waarmee wij zowel aan de overheid als aan bedrijven veilig kunnen factureren. Wil je onze facturen als E-factuur ontvangen? Neem dan contact op met onze afdeling Debiteuren door een e-mail te sturen naar: verkoopfacturatie@attero.nl of te bellen naar: (088) 550 11 75.

Mijn Attero bied je de mogelijkheid je eigen weeggegevens en facturen online te bekijken en te downloaden. Bovendien is het mogelijk uw afvalstroomnummers in te zien en nieuwe afvalstroomnummers aan te vragen. Maak je nog geen gebruik van Mijn Attero maar wil je dit wel? Vraag dan een account aan via Mijn Attero.

Iedereen die op onze locaties aanwezig is, moet deze weer veilig en gezond verlaten. Zorg ervoor dat het motto ‘zie je mij, zie ik jou’ altijd wordt toegepast. Let daarnaast op het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg aanwijzingen van onze medewerkers op. Zo voorkomen we samen ongevallen.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons opHeb je een vraag of opmerking en wil je graag in contact komen met Attero? We helpen je graag verder. Onze accountmanager en het Customer Services klantenteam staan voor je klaar.

Robert Naaijer
Accountmanager
Regio Noord- en Oost-Nederland, locaties Wilp en Wijster

(06) 46 23 21 35

robert.naaijer@attero.nl

Tom van der Linde
Accountmanager
Regio: Midden Nederland

(06) 46 76 51 07

tom.van.der.linde@attero.nl

Ton Pennings
Accountmanager
Regio: Zuid Nederland, Landgraaf, Tilburg

(06) 54 922 564

ton.pennings@attero.nl

Customer service klantenteam
Klantenteam Mineraal


(088) 550 26 20

mineraal@attero.nl

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Veilig

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Betrouwbaar

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Innovatief

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Duurzaam

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Klantgericht

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.