Wat gebeurt er met deze afvalstroom?

Heb je een afvalstroom die gestort moet worden?

Wij ontvangen stortstromen op onze locaties in Wilp, Wijster, Tilburg en Landgraaf. Niet zeker of een stroom gestort hoort te worden? Onze afval-technisch specialisten beoordelen jouw stroom graag.

Waar kan ik stortstromen aanbieden?

Op deze locaties is het mogelijk om stortstromen aan te bieden.

Landgraaf Tilburg
Wilp Wijster

Wat heb ik nodig om te kunnen leveren?

Voor het transporteren en aanleveren van afval heb je een afvalstroomnummer nodig. Klanten kunnen afvalstroomnummers voor asbeststromen, (grof) bedrijfsafval en straalgrit (niet reinigbaar) aanvragen in ons klantportaal Mijn Attero. Voor overige afvalstromen kun je afvalstroomnummers aanvragen door het invullen van het omschrijvingsformulier. Mail dit naar ssc@attero.nl en ontvang binnen één werkdag het afvalstroomnummer. Nog geen klant? Neem dan contact op met Customer Services.

Artikel 11 Acceptatievoorwaarden asbesthoudend afval

 1. Attero accepteert op de daartoe vergunde locaties asbesthoudende afvalstoffen in twee categorieën, namelijk hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen en ongebonden/lichtgebonden asbesthoudende afvalstoffen.
 2. Containerbags mogen niet zwaarder beladen worden dan 10 ton.
 3. Voor afvalstoffen die asbest bevatten zijn er mogelijkheden voor het onverpakt aanleveren van de afvalstoffen. Bij de aanbieding van afvalstoffen op deze wijze dienen analyses aanwezig te zijn. Het afval dient luchtdicht verpakt in containers te worden aangeleverd en zodanig vochtig te zijn dat geen stofvorming kan plaatsvinden (vochtpercentage grond > 10% en puin > 5%). Van toepassing hierop is beleidsregel 4.45 van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Bulktransporten dienen minimaal drie dagen van te voren te worden aangemeld. De ontdoener dient volgens instructies van een deskundige (DTA / DLP) het asbesthoudend materiaal te storten. Attero kan dit eventueel tegen meerprijs faciliteren. Hiervoor worden per aangeboden partij afvalstoffen met betrokken partijen aparte afspraken gemaakt en is er een meldingsplicht van de aanlevering, omdat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
 4. Per locatie van herkomst moet het aan te bieden asbest of de asbesthoudende afvalstoffen, in overeenstemming met de wet, aan Attero worden gemeld. Attero geeft vervolgens per herkomstlocatie een nieuw afvalstroomnummer af waarop u kunt aanleveren.
 5. Alle asbesthoudende afvalstoffen moeten luchtdicht verpakt worden aangeboden in asbestfolie (dubbel doorzichtig polyethyleenfolie) van ten minste 0,2 mm dikte zodat ze geen schade aan het milieu kunnen toebrengen.
 6. Ongebonden/lichtgebonden asbesthoudend afval mag niet samengevoegd zijn met hechtgebonden asbesthoudend afval.
 7. Niet-hechtgebonden asbest en asbesthoudende afvalstoffen die door de omvang niet verpakt kunnen worden of grondachtig afval, moet(en) sterk bevochtigd zijn.
 8. Asbestbuizen tot 0,5 meter (binnen)diameter moeten ieder afzonderlijk luchtdicht verpakt worden aangeboden en zichtbaar voorzien zijn van een ‘asbeststicker’. In de plaats van de afzonderlijke verpakking is ook een verpakking in ‘asbest container depot bigbags’ toegestaan.
 9. Asbestgelijkend materiaal (bijvoorbeeld asbestvrije golfplaten) moet verpakt worden als asbesthoudend materiaal. Eventueel aanwezige asbestlogo’s moet u verwijderen.
 10. Op werkdagen kan gedurende de reguliere openingstijden van de deponie, tot een half uur voor sluitingstijd, het asbest(houdend)afval worden aangeboden. Hiervoor hoeft vooraf niet gebeld te worden met Customer Services, mits u voor de betreffende herkomst een afvalstroomnummer heeft ontvangen en tenzij anders met u overeengekomen is (bijvoorbeeld bij onverpakt aanleveren van met asbest verontreinigd materiaal).
 11. Asbestvrije afvalstoffen die visueel moeilijk te onderscheiden zijn van asbesthoudende afvalstoffen moet u apart aanleveren.
 12. Op de volgende manieren kunt u asbest(houdend) afval aanbieden:
  • Op een deugdelijke pallet. De pakketten mogen maximaal 0,80 meter hoog zijn en moeten met sjorbanden afdoende op de pallet zijn bevestigd. Het voertuig waarop de pallets worden aangevoerd moet een vlakke laadvloer hebben. De pallets moeten met een shovel met palletvorken gelost kunnen worden. De pallets kunnen niet mee teruggenomen worden.
  • In een dubbelwandige containerbigbag, geplaatst in een container. Deze container wordt op het terrein van Attero overgezet op Attero-materieel voor verder transport. Daarom moet de container (minimaal 6 meter lang) geschikt zijn voor oppakken met een kettingsysteem.
  • In bigbags, waarin het asbest is voorverpakt in PE-folie of dubbelwandige bigbags geschikt voor verpakking van asbest. De te hanteren wijze van aanbieden kan verschillen per locatie, en dient vooraf met Attero afgesproken te worden.
 13. De containers waarin het asbesthoudend afval wordt aangeleverd, mogen bij het lossen van het afval de asbestzakken niet beschadigen. Dit betekent dat de wanden en vloeren van de container glad afgewerkt moeten zijn. Ook mag geen gebruik gemaakt worden van een laadklep.
 14. De door de fabrikant opgegeven beladingbelasting of werkbelasting van de containerbigbags mag niet overschreden worden. De container kan op sommige terreinen van Attero worden overgezet op Attero-materieel voor verder transport. Daarom moet de container geschikt zijn voor oppakken met bijvoorbeeld een haak- of kettingsysteem en minimaal 6 meter lang zijn. Als de container met een ander systeem aangeleverd wordt, dan moet het voertuig naar het stortfront rijden en daarvoor geschikt zijn (minimaal dubbel aangedreven 4 x 6).
 15. Voor afval als bedoeld in dit artikel en dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen.
 16. Voor asbesthoudend afval dat vrijkomt uit de sanering van daken is het mogelijk een vrijstelling te krijgen van de belasting genoemd in artikel 11, lid 14. Hiervoor dient bij de aanvraag van het afvalstroomnummer het formulier “Verklaring asbesthoudend afval van daken” te worden aangeleverd, en wel minimaal twee werkdagen voordat de aanbieding van afval start.
 17. Wanneer er van een herkomstlocatie zowel asbesthoudend dakafval en overig asbesthoudend afval afkomstig is, dan is het noodzakelijk voor deze locatie twee afvalstroomnummers aan te vragen. Voor asbesthoudend dakafval gelden de voorwaarden zoals genoemd in lid 15.
 18. Voor asbesthoudend staalschroot geldt een stortverbod. Dit houdt in dat asbesthoudend staalschroot niet gestort mag worden.

Artikel 12 Acceptatievoorwaarden overige stortbare stromen

 1. Attero accepteert de onderstaande afvalstoffen om te storten, met inachtneming van de voorschriften volgens het Stortverbod afvalstoffen (Bssa) en het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP): • niet-reinigbare grond en grondreinigingsresidu. Door de daarvoor aangewezen instantie behoort een ‘niet-reinigbaar verklaring’ voor de betreffende partij afgegeven te zijn; • baggerspecie; • vormzand, kernzand, ovenpuin en andere gieterij-afvalstoffen; • niet-reinigbaar straalgrit en straalafval. Indien analyses worden bijgeleverd moeten deze voldoen aan de regeling niet-reinigbaarheid straalgrit;
 2. Voor afvalstromen waarvoor het stortverbod geldt kan onder voorwaarden een ontheffing worden aangevraagd. In overleg met Customer Services van Attero kan besproken worden welke gegevens hiervoor nodig zijn.
 3. Attero accepteert de afvalstoffen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel alleen na beoordeling door de acceptant van Attero, die bovendien gerechtigd is analyses van de afvalstoffen op te vragen bij de ontdoener.
 4. Afvalstoffen die gestort worden dienen minimaal steekvast aangeboden te worden. Het droge stof gehalte dient minimaal 30% tot 35% te zijn. Dit is afhankelijk van de verwerkingslocatie.
 5. Afvalstoffen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel mogen geen (geshredderde) matrassen of kussens bevatten, en ook geen lithium-houdende batterijen en/of andere brandgevaarlijke batterijen.
 6. Vloeibare stromen dienen minimaal een droge stof percentage te hebben van 30 of 35% (afhankelijk van de locaties) en steekvast te zijn.
 7. Voor afval als bedoeld in dit artikel en dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen. Sommige Afvalstromen zijn uitgezonderd van de afvalstoffenbelasting. U kunt contact opnemen met Customer Services voor Attero van meer informatie.
 8. Containerbags mogen niet zwaarder beladen worden dan 10 ton.

 

Je vindt onze acceptatieregeling, locatiereglement en de algemene voorwaarden op de pagina downloads.

Lees meer over de algemene procedure voor het aanbieden van afvalstoffen.

Weegpassen zijn pasjes op creditcardformaat met daarop alle noodzakelijke informatie digitaal opgeslagen om aangeboden vrachten te kunnen accepteren op onze locaties Wijster, Wilp, Moerdijk, Tilburg, Venlo, Montfort, Landgraaf en Maastricht. Voor vragen over nieuwe weegpassen of vervanging van bestaande weegpassen kun je contact opnemen met Customer Services. Bel daarvoor naar (088) 550 25 00. Mailen kan natuurlijk ook: ssc@attero.nl.

Lees meer over weegpassen

Als het is toegestaan door het LMA mag je afvaltransporten uitvoeren zonder papieren begeleidingsdocumenten. Bijvoorbeeld met Attero-weegpassen of met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA). Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Het gebruik van EBA vergt een technische aansluiting met de afval-app die je gebruikt. Voor zo’n aansluiting doorlopen wij eerst een testfase om zeker te weten dat we een veilige en correcte verbinding hebben. Voor meer informatie over een EBA-aansluiting neem je contact op met Robert Jan Saft per e-mail via robert.jan.saft@attero.nl.

Attero is aangesloten op het Peppol-netwerk waarmee wij zowel aan de overheid als aan bedrijven veilig kunnen factureren. Wil je onze facturen als E-factuur ontvangen? Neem dan contact op met onze afdeling Debiteuren door een e-mail te sturen naar: verkoopfacturatie@attero.nl of te bellen naar: (088) 550 11 75.

Mijn Attero bied je de mogelijkheid je eigen weeggegevens en facturen online te bekijken en te downloaden. Bovendien is het mogelijk uw afvalstroomnummers in te zien en nieuwe afvalstroomnummers aan te vragen. Maak je nog geen gebruik van Mijn Attero maar wil je dit wel? Vraag dan een account aan via Mijn Attero.

Iedereen die op onze locaties aanwezig is, moet deze weer veilig en gezond verlaten. Zorg ervoor dat het motto ‘zie je mij, zie ik jou’ altijd wordt toegepast. Let daarnaast op het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg aanwijzingen van onze medewerkers op. Zo voorkomen we samen ongevallen.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons opHeb je een vraag of opmerking en wil je graag in contact komen met Attero? We helpen je graag verder. Onze accountmanager en het Customer Services klantenteam staan voor je klaar.

Tom van der Linde

Accountmanager

(06) 46 76 51 07

tom.van.der.linde@attero.nl

Customer Services klantenteam

Klantenteam Mineraal

(088) 550 26 20

mineraal@attero.nl

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Veilig

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Betrouwbaar

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Innovatief

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Duurzaam

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Klantgericht

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.